Pla d'Avaluaciˇ Institucional de la Qualitat

COMITÈ D'AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS DE LA UPF

RESUM DE LA REUNIÓ DEL DIA 26 DE JUNY DEL 2003

Lloc: Sala de vicerectors. Mercè
Data: 26 de juny del 2003
Hora d'inici: 13:15
Hora d'acabament: 14:45

Assistents:
Dr. Josep M. Vilajosana Rubio
Sr. Josep Baños Díez
Sr. Pere Jódar
Sra. Lucía Gil
Sr. David Álvarez
Sra. Anna Pàmies Pahí
Sr. Joan Palou Serra
Sra. Anna Petit Solé
Sr. Enric Vallduví Botet

Excusen la seva assistència:
Dr. Miquel Berga
Dr. Jaume Guillamet
Sr. José García Montalvo
Sr. Pau Fernández
Dr. Joan Vinyes


Desenvolupament de la reunió:

El Dr. Vilajosana inicia la reunió recordant que la finalitat d'aquesta és consensuar les qüestions plantejades a la Guia d'avaluació que tractarà cada grup de treball, i, si s'escau, altres aspectes que, tot i no estar contemplats a la Guia, també es consideri pertinent treballar.

L'Anna Petit explica que el grup de treball A, que tracta el punt 1 i el punt 2 de la Guia d'avaluació, és a dir "Perfil de formació de la Universitat" i "Perfil de formació dels graduats", intentarà respondre totes les qüestions que planteja la Guia. S'intentarà també agrupar els ensenyaments seguint els criteris que suggereix la Guia.
Aquestes qüestions es respondran, en part, amb la informació que aporten:
- Taula 2
- Taula 3 i qüestions que han respost els estudis

El Dr. Vilajosana comenta que el grup de treball B, que tracta el punt 3 de la Guia d'avaluació, "Les accions institucionals per a la inserció sociolaboral dels graduats", també pot respondre totes les preguntes plantejades a la Guia, tot i que en alguns casos, com en les qüestions relatives al pràcticum, es donarà una resposta més descriptiva que avaluativa-reflexiva. Amb aquesta finalitat, es demanarà als estudis que fan pràcticum que responguin a una sèrie de preguntes més descriptives, com poden ser: de quina manera s'avalua el pràcticum? Amb quin tipus d'organització es fa el pràcticum? Qui ho supervisa?
Tot i que ara per ara no es disposi d'una informació detallada i sistematitzada del pràcticum, en la línia del suggerit en el quadre 2 de la Guia, el Sr. Josep Baños suggereix que s'hauria de treballar per tenir-la, i de forma protocoloritzada per a tots els estudis amb pràcticum, a mig termini.
Aquestes qüestions es respondran, en part, amb la informació que aporten:
- Taula 1i qüestions que han respost els estudis
- Taula 4
- Quadre 1
- Taula 5 i qüestions que han respost els estudis
- Taula 6 i qüestions que han respost els estudis
- Taules 7, 8 i 9

Finalment, l'Anna Petit comenta que el grup de treball C, que tracta el punt 4 de la Guia, "Resultats específics de graduació i inserció laboral", no veu cap inconvenient per respondre a les preguntes plantejades per la Guia.
Per a fer-ho es fixarà en la informació que aporten els informes propis, que permeten una visió evolutiva de la inserció laboral, i també en la informació proporcionada per l'Agència, que aporta una visió comparada del tema.

S'acaba la reunió recordant que durant el mes de setembre cada grup ha de treballar els punts que li corresponen per poder-ne presentar i discutir els resultats la primera quinzena d'octubre.


Documentació lliurada:
A cada membre del CAI s'ha lliurat:
· Les taules del protocol de la Guia d'Avaluació, excepte la 5 i la 6, que seran lliurades pròximament.