Pla d'Avaluaciˇ Institucional de la Qualitat

COMITÈ D'AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS DE LA UPF

RESUM DE LA REUNIÓ CONSTITUTIVA

Lloc: Sala de Juntes 40-241 de Roger de Llúria
Data: 13 de maig del 2003
Hora d'inici: 13:15
Hora d'acabament: 14:45

Assistents:
Dr. Josep M. Vilajosana Rubio
Sr. Jordi Ibáñez (en substitució d'en Miquel Berga)
Sr. Pau Fernández González
Dr. Jaume Guillamet Lloveras
Sra. Anna Pàmies Pahí
Sr. Joan Palou Serra
Sra. Anna Petit Solé
Sr. Enric Vallduví Botet
Dr. Joan Vinyes Sanz

Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Baños Díez
Sr. José García Montalvo

Hi assisteixen convidats:
Sr. Josep Grifoll, responsable de l'Àrea d'Avaluacions Institucionals de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
Sra. Anna Prades, responsable de l'Avaluació del procés d'inserció laboral dels graduats universitaris de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

Desenvolupament de la reunió:

El Dr. Vilajosana inicia la reunió constitutiva del Comitè d'Avaluació del Procés d'Inserció Laboral dels Graduats de la UPF explicant, a grans trets, el funcionament del procés d'avaluació, que com en el cas de l'avaluació institucional dels estudis, consta de tres grans moments:
Primer, l'avaluació interna, que du a terme el Comitè d'Avaluació Interna (CAI) i que es concreta en un autoinforme d'avaluació.
Segon, l'avaluació externa, que fa un comitè d'avaluació extern designat per l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU), el qual emetrà l'informe extern d'avaluació
Tercer i final, el CAI a partir dels informes intern i extern d'avaluació elabora l'informe final de l'avaluació duta a terme, en aquest cas del procés d'inserció laboral dels graduats de la UPF.

Amb aquesta reunió i la constitució d'aquest comitè s'inicia el procés d'avaluació interna.

També explica l'interès que té aquesta avaluació per la UPF, ja que som una Universitat capdavantera en la realització d'estudis sobre la inserció laboral dels nostres graduats, els quals han proporcionat una informació molt valuosa al llarg de tots aquests anys. Per això és molt interessant que l'AQU impulsi aquesta avaluació, i que per a fer-ho hagi realitzat per primera vegada al nostre país, una macroenquesta a tots els graduats universitaris catalans d'una determinada cohort (any 98); aquest estudi ha permès obtenir dades per a cada universitat i referents de sistema.

El DR. Vilajosana agraeix la presencia de Josep Grifoll i Anna Prades, de l'AQU, els quals presenten la Guia d'Avaluació. Per als autors d'aquesta guia, la qualitat de la formació universitària no tindria com a únic referent la ciència o el coneixement, sinó que ha de prendre en consideració l'adequació del "producte" que surt de les seves aules a les necessitats socials i productives del seu context. Aquest és un dels aspectes sobre els que gira aquest procés i que es pretén conèixer amb l'avaluació de la inserció laboral dels graduats universitaris, si la formació rebuda és pertinent i respon a les funcions i les tasques demanades en el lloc de treball, aspecte que es considera un indicador clar de la qualitat d'una institució universitària.

D'acord a les previsions de la Guia d'Avaluació, el CAI haurà de valorar els següents aspectes:
a) El perfil de formació de la Universitat.
b) El perfil de formació dels graduats. Tenint en compte tant la seva relació amb els camps professionals com el seu nivell d'assoliment.
c) Les accions institucionals per a la inserció sociolaboral dels graduats. Tant des de la dimensió pràctica del pla d'estudis com els plans específics d'actuació de la Universitat.
d) Resultats específics sobre la graduació i la inserció laboral.

A continuació, el Dr. Vilajosana presenta Anna Petit, tècnica de l'Àrea d'Estudis, Planificació i Avaluació, que té les funcions de suport tècnic al CAI i d'impulsar el procés d'avaluació. L'Anna Petit explica com s'ha plantejat el treball del CAI. Es proposa formar tres grups de treball i que cadascun tracti determinats aspectes de la guia, d'aquesta manera es creu que s'agilitarà la feina. Aquesta forma de treballar implicarà fer reunions de treball amb el grup i reunions amb el CAI, on es posarà en comú, es discutirà i es consensuarà el treballat per cada grup.

També explica les diferents fases de treball:
 • 1a, de grup. Cada grup decideix la pertinència de les qüestions que li correspon tractar. Cada grup tria un coordinador/dinamitzador.
 • 2a, amb el CAI. Cada grup proposa les qüestions que li sembla pertinent tractar, el CAI les consensua.
 • 3a, de grup. Cada grup treballa les qüestions respectives.
 • 4a, amb el CAI. Presentació i discussió dels resultats de l'avaluació feta pels diferents grups de treball.
 • Elaboració de l'esborrany de l'autoestudi.
 • Publicitat, difusió i audiència pública de l'esborrany.

Aquest plantejament no és discutit pels assistents, de manera que el Dr. Vilajosana fa una proposta de la composició dels grups de treball i dels temes a tractar per cadascun, amb el benentès que els grups de treball no són excloents, de manera que si bé tothom ha de participar en un grup de treball, no hi ha cap inconvenient en formar-ne part de més d'un si algú hi té interès.

Grup A. Que tractarà el punt 1 i el punt 2 de la Guia d'avaluació, és a dir "Perfil de formació de la Universitat" i "Perfil de formació dels graduats". Estarà format per:

 • Miquel Berga Bagué, degà de la Facultat d'Humanitats
 • Jaume Guillamet Lloveras, degà dels Estudis de Periodisme
 • Joan Vinyes Sanz, degà dels Estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions
 • Lucia Gil, del Programa per la Qualitat Educativa
 • Andrés Ramon Llull, graduat
 • Anna Petit

 

Grup B. Que tractarà el punt 3 de la Guia d'avaluació, "Les accions institucionals per a la inserció sociolaboral dels graduats". Estarà format per:

 • Anna Pàmies, responsable de l'OIL
 • Pau Fernàndez, OIL
 • Enric Vallduví Botet, professor del Departament de Traducció i Filologia
 • Josep Baños Díez, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Joan Palou Serra, director tècnic del Consell Social
 • Un graduat o un estudiant d'últim curs
 • Josep M. Vilajosana

 •  

  Grup C. Que tractarà el punt 4 de la Guia, "Resultats específics de graduació i inserció laboral". En poden formar part:
  • Pere Jódar, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials
  • José García Montalvo, professor del Departament d'Economia i Empresa
  • Joan Palou Serra, director tècnic del Consell Social
  • Algun graduat
  • Anna Petit
  Aquesta proposta és acceptada pels membres del CAI assistents.

   

  A continuació el Dr. Vilajosana exposa el calendari previst per a dur a terme aquesta avaluació:


  Maig.
  Sessió de formació.
  Juny:
  Recollida d'informació
  Reunió dels grups per discutir les qüestions tractar
  Reunió CAI on es consensuen les qüestions a tractar per cada grup
  Setembre:
  Treball autònom de cada grup.
  Octubre:
  Presentació i discussió resultats al CAI
  Esborrany del document d'avaluació interna.
  Novembre:
  Audiència pública. Difusió document.
  Desembre
  Recollida d'al·legacions.
  Es tanca l'informe d'autoavaluació.
  Gener
  Avaluació Externa.

  S'acaba la sessió decidint una data per a la propera reunió del CAI, on cada grup exposarà les qüestions que considera pertinents tractar dels temes que li correspon treballar. Es procurarà que sigui el 26 o 27 de juny de 13:00 a 15:00.

  Documentació lliurada:
  A cada membre del CAI s'ha lliurat:

  • Guia d'Avaluació
  • "La inserció laboral dels graduats de la UPF. 2002", realitzat per Pere Jódar i Jordi Guiu.
  • "Estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes", realitzat per l'AQU, on hi ha els resultats de l'enquesta comentada més amunt, tant de la UPF com del conjunt de les universitats públiques catalanes.
  • "Informe dels resultats més rellevants dels estudis sobre inserció laboral dels graduats de la UPF", realitzat per l'Àrea d'Estudis, Planificació i Avaluació.
  •