Introducció

Els Reials Decrets 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que les titulacions estiguin sota l'abast d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

El disseny del SGIQ de les titulacions de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va obtenir la seva certificació l'any 2011, seguint les directrius del programa AUDIT i d'acord amb el protocol de verificació de títols universitaris fixat per les agències AQU i ANECA.

En el moment de l'acreditació, els comitès externs avaluen que aquest sistema estigui correctament implantat a cada centre.

D'altra banda, el 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix la possibilitat d'obtenir l'acreditació institucional. Per a obtenir aquesta acreditació, els centres haurien disposar de la certificació del seu SGIQ i haver acreditat el 50% de les seves titulacions. Aquesta certificació consisteix en un procés d'avaluació externa on l'AQU, mitjançant una visita externa i l'accés al SGIQ del Centre (Manual, processos, indicadors, registres, documentació...), determina la seva adequació i correcta implantació.

 

Revisió del SGIQ

A partir del seu inici, el SGIQ s'ha revisat en diferents ocasions i ha sigut avaluat en els processos d'acreditació de les titulacions.

A la revisió del gener de 2017, el Manual del SGIQ inclou unes directrius per a millorar la implementació del SGIQ a cada centre universitari.