Sistema Intern de Garantia de Qualitat (Graus)

Estructura:

 

Política de Qualitat de la UPF i el SIGQ (6Q)

1.- Introducció

2.- L'estratègia de qualitat de la UPF

3.- La política de garantia de la qualitat dels títols: el 6Q

4.- Responsables del 6Q

5.- El Sistema d'Informació de suport al 6Q: el Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)

6.- Instruments d'anàlisi del 6Q

 

Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (6Q), link pdf.

1.- Introducció

La Universitat Pompeu Fabra ja des dels seus inicis té integrada en les seves activitats una cultura de la qualitat que s'ha anat mantenint i transmetent any a any posicionant-la actualment com una de les Universitats amb millors indicadors en matèria de docència i recerca a nivell estatal i internacional.

La forta aposta que ha fet la UPF per adaptar ràpidament la totalitat de la seva oferta docent, incloent la dels centres adscrits, a l'espai d'ensenyament superior ha estat possible gràcies a aquesta cultura de qualitat immersa no només en la qualitat dels programes formatius sinó també dels processos de gestió necessaris per a la seva execució. En paral·lel, s'ha anat gestant un sistema intern que ha permès encaminar totes aquestes accions de forma coordinada, cooperativa i sostinguda.

L'equip de govern ha anat definint les polítiques de qualitat, que plantegen la necessitat de ser formalitzades a través d'un sistema intern de garantia de qualitat (SIGQ), conegut com a 6Q, i que recull les bones pràctiques que la UPF ha vingut fent i que les complementa amb un seguit de processos de documentació i generació d'evidències que contribueixen a millorar el sistema.

Simultàniament a la creació i a la implantació del sistema intern 6Q, la Universitat ha aprovat la seva estratègia en el document Estratègia UPF25 anys que recull els objectius estratègics, organitzats en eixos i marc de governança i gestió eficient com a document general de la Universitat on els aspectes de qualitat no n'estan exempts. En aquest context el valor de 'cultura de qualitat i gestió eficient' deixa palesa la voluntat de generar un seguit d'estratègies i programes en aquesta línia que se centrin tant en temes docents, de recerca, de gestió i de retiment de comptes amb la societat.

Així, la visió que la Universitat Pompeu Fabra defineix és la següent:

Visió UPF25 anys

La UPF ha d'esdevenir una de les universitats europees capdavanteres, que desenvolupi un model d'identitat pròpia teixit amb una docència de qualitat, la proximitat als estudiants, una màxima internacionalització i una rotunda orientació a la recerca i a la innovació. Els tres àmbits que li són propis      -les ciències socials i humanes, les ciències biomèdiques i les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació- situen la persona i la seva relació amb la polis al bell mig del projecte de la Universitat.

                                                                                                       Març del 2010.

                                                                                                       Document Estrategia UPF25 anys

 

En aquest Pla es recull un seguit de valors de llibertat acadèmica; col·legialitat i subsidiarietat; de la unitat del saber;  compromís amb la ciutat, el país i el món; i de cultura de la qualitat, transparència i de retiment de comptes que es transcriu a continuació:

(Valor de) Cultura de la qualitat, transparència i retiment de comptes

La voluntat d'entrar en un procés de millora contínua en tots els aspectes que afecten la institució, amb una necessitat creixent de retre comptes i d'implicar-se intensament en el procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, posa en relleu la necessitat de fer aflorar un valor existent en la nostra organització com és el valor de la qualitat. Aquest valor, latent en la cultura organitzativa, és un valor transversal, inherent a qualsevol mena d'activitat de la Universitat. Tenir una sòlida cultura de la qualitat que suposa l'assumpció de la vàlua permanent de l'esforç és el primer pas per poder atènyer uns estàndards més elevats d'eficiència en la gestió que garanteixin una alta rendibilitat dels recursos utilitzats per la institució en l'assoliment dels seus objectius estratègics. 

La transparència significa que la Universitat ha de crear i propiciar canals permanents i fluids de comunicació o d'intercanvi d'informació amb el conjunt de la comunitat universitària per tal d'incentivar una major participació directa i activa en la gestió pública. També implica actuar segons els principis d'avaluació de resultats i retiment de comptes, principis imprescindibles per al bon funcionament de les institucions

                                                                                                       Març del 2010.

                                                                                                       Document Estrategia UPF25 anys

 

És en aquest context de UPF25 anys on la institució defineix els seus objectius estratègics que regeixen les seves actuacions dels propers anys. Aquests objectius consisteixen en:

 • Situar la Universitat com una institució de recerca amb una clara vocació d'excel·lència internacional que li permeti captar i retenir el talent, i reafirmar la seva posició actual a partir de la millora de les infraestructures de recerca.
 • Consolidar l'actual model docent en sintonia amb el marc educatiu europeu, amb un model d'ensenyament-aprenentatge innovador i de qualitat que garanteixi la solidesa i la competitivitat de tota l'oferta docent de la UPF amb un èmfasi especial en la creació dels sistemes de suport més adequats a cada context.
 • Planificar i desenvolupar la docència i la recerca per potenciar la transferència de coneixement i afavorir la innovació a la societat, de manera coordinada amb els actors socials i empresarials que conformen l'entorn de la Universitat.
 • Dissenyar una estratègia global que permeti a la Universitat en el seu conjunt assolir la presència, l'estructura i la dimensió internacionals que li corresponen per la seva qualitat en docència i en recerca.
 • Reforçar una estructura institucional que faciliti l'assoliment dels objectius de l'estratègia UPF25 anys tot revisant la situació de governança interna i la vertebració del Grup UPF, adaptant els instruments de gestió, promovent una major cohesió de la comunitat universitària. Definir un model de finançament sostenible i més diversificat.

Cadascun d'aquests objectius estratègics es desplega en un seguit de programes i actuacions que requereixen de la necessitat de disposar d'un mecanisme que no només permeti conèixer el grau de progrés assolit sinó que també en faciliti el seu seguiment a l'equip de govern de la institució. D'aquí que el sistema intern de garantia de qualitat sigui l'eina essencial per poder copsar l'evolució de la institució en tots els seus sentits.

2.- L'estratègia de qualitat de la UPF

Parlar de política de qualitat és parlar d'estratègia de la institució, d'aquí que el màxim responsable de la institució és el rector, i delega en un vicerector competent en qualitat les funcions relatives a aquesta política. A més, la política de qualitat de la UPF és revisada per la Comissió de Qualitat, presidida pel mateix rector i amb representants de tots els grups d'interès de la Universitat. Aquesta Comissió de Qualitat estableix els objectius, actuacions i les prioritats d'aquesta política comuna i difon els seus acords a través de la Unitat d'Estudis, Avaluació i Planificació, depenent directament del gabinet del rector o a través del mateix vicerectorat competent.

 

Composició de la Comissió de Qualitat - per grups d'interés -

Equip de Govern de la Universitat:

 • El rector, que la presideix i que pot delegar en el vicerector competent
 • El vicerector competent en Qualitat
 • El vicerector competent en Docència
 • El vicerector competent en Política Científica
 • El director del Centre per la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)
 • El gerent
 • El delegat del rector per la planificació estratègica

 

Consell Social (Societat en general, Ocupadors i Administració pública):

 • Un representant del Consell Social

 

Responsables de centres/departaments:

 • Un degà designat pel Consell de Govern
 • Un director de departament designat pel Consell de Govern

Personal d'administració i serveis:

 • Un representant del Personal d'Administració i Serveis

Estudiants:

 • Un representant dels estudiants designat pel Consell d'Estudiants                     
 • El cap de la Unitat d'Estudis, Anàlisi Planificació i Avaluació, que actua com a secretari.

 

Composició de la Comissió de Qualitat a la UPF

Els mecanismes de difusió dels acords de la Comissió que afecten a la política de qualitat de la institució són els habituals que té implementats la Universitat des de fa temps com és el Sistema d'Informació per la Direcció (SID), com a repositori de la documentació generada així com de les avaluacions realitzades, reforçat a través de presentacions en reunions conjuntes mensuals entre membres del consell de direcció, directors, degans i gerència.

Per exemple, la definició d'indicadors i valors objectius associats als objectius de qualitat, que permetin copsar l'evolució de la institució i entrar en el procés de millora contínua: informació-avaluació-seguiment-millora, és també una constant en la política de qualitat de la UPF. En aquest sentit es disposa dels mecanismes de recollida sistemàtica de les evidències que posa a l'abast dels responsables de cada procés per a que pugui fer-ne l'avaluació i definició dels plans de millora corresponents.

 

 

El marc normatiu de la Universitat defineix clarament les responsabilitats en matèria de qualitat, la qual cosa facilita el desplegament de les estratègies abans esmentades. Així, el rector com a responsable acadèmic màxim de la institució, segons els seus estatuts (art. 50), també en matèria de qualitat, delega les funcions de planificació estratègica de la UPF, estratègia del Grup UPF i d'avaluació institucional -qualitat- al vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional. El rector també crea de la Comissió de Qualitat (resolució del rector de 30 de març del 2009) com a instrument que impulsa, garanteix, desenvolupa, promou i assessora a la institució en matèria de qualitat. Els degans i directors són també responsables de la política de qualitat específica de les titulacions que imparteixen (art. 66.1 i art. 68.1 dels estatuts) recollint les singularitats de cada centre. El personal d'administració, a través de la UEPA o de les Secretaries de Centre i Departament també són responsables de l'execució de les accions relacionades amb el sistema de qualitat (art. 125.2 dels estatuts).

 

 

Organigrama de responsabilitats en matèria de Qualitat a la UPF

 

La dimensió de la Universitat Pompeu Fabra recomana el disseny d'un sistema de garantia de qualitat de les seves titulacions que centralitzi el màxim nombre de processos i accions per poder simplificar i implementar-los de forma eficient. D'aquesta manera es defineix un sistema que sigui homogeni a totes les titulacions i departaments, integral, des dels serveis centrals de la Universitat fins a les secretaries de centres, departaments i instituts, i integrat en la gestió ordinària de la institució. Aquest model d'Universitat alleugereix la tasca de recollida d'informació dels diferents centres i departaments, possibilitant que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en la generació i seguiment de les accions de millora que cada centre o departament decideixi endegar respectant absolutament la singularitat, sensibilitat, creativitat i estratègia pròpia de cadascun.

 

3.- La política de garantia de la qualitat dels títols: el 6Q

La política de garantia de la qualitat de les seves titulacions té, a la UPF, una dimensió d'universitat, i consisteix en assegurar que el funcionament de les titulacions es basa en la disponibilitat d'informació efectiva per a la presa de decisions, l'anàlisi sistemàtic i la promoció de la millora contínua de les titulacions, entenent que aquests elements són requisits necessaris de la qualitat docent de la universitat.

La qualitat de la docència es defineix a partir del següent esquema

 

Model de qualitat docent a la UPF

El sistema intern de garantia de qualitat vinculat a les titulacions (6Q) es defineix com el conjunt de polítiques, processos i procediments requerits per planificar, executar, avaluar i millorar de forma contínua l'estratègia de la Universitat. Integra els següents aspectes:

 1. Òrgans responsables
 2. Sistemes d'informació propis
 3. Definició de processos
 4. Mecanismes de prevenció i correcció

El 6Q es configura com un sistema de qualitat a partir de 6 dimensions (blocs) diferents. Cadascuna de les dimensions es configura autònomament, amb informació i requeriments propis:

Els sis blocs de qualitat -6Q- del sistema intern d'assegurament de la Universitat

Els continguts de les diferents dimensions o blocs, s'ajusten a les exigències del programa VERIFICA, i reprodueixen, per a cadascuna d'elles, el mateix model:

-        informació (dades, informes, indicadors) de qualitat sobre cada dimensió

-        anàlisis avaluatives de cada dimensió, fonamentades en les evidències d'informació

-        presa de decisions a partir de l'anàlisi efectuada.

 

4.- Responsables del 6Q

La responsabilitat del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la titulació (6Q) recau, com correspon a les característiques d'un sistema integrat en la gestió ordinària de la Universitat i dels estudis i departaments, en els òrgans estatutàriament previstos a nivell polític per a la presa de decisions, i en les unitats centrals de la Universitat pel que fa referència als aspectes tècnics. Així, els responsables del 6Q s'estableixen a nivell central i per a cadascuna de les titulacions.

En el nivell central, el Rector se situa a la cúspide del sistema de garantia de qualitat, que implica també els vicerectors competents en matèria de Qualitat, de Docència i de Política Científica, de Postgrau i Doctorat, de Professorat, i d'Economia, d'acord amb les seves competències respectives.

En un nivell més específic, l'òrgan central responsable del sistema de garantia de qualitat de la Universitat és la Comissió de Qualitat, presidida pel Rector.

Els responsables del sistema de garantia de qualitat al nivell de cada titulació són, d'acord amb la premissa d'un sistema integrat en el funcionament ordinari de la universitat, i, amb caràcter general, els següents:

1.     La Junta de Centre o d'Estudi -per als títols de grau- i al Consell de Departament -per als títols de postgrau i doctorat-.

2.      Els degans o directors d'estudi -per als títols de grau- i els directors de departament-per als títols de postgrau i doctorat-.

En el nivell tècnic, la responsabilitat sobre la gestió del sistema de qualitat recau en la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA), però intervenen sectorialment altres unitats, com la Unitat d'Informació i Projecció Institucional (UIPI) i el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docents (CQUID)

 

Esquema de responsables del 6Q, Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la UPF

 

 

 

Àmbits de responsabilitat

 

 

Universitat

Títols de grau

Títols de postgrau i doctorat

Nivell polític

Òrgan unipersonal responsable

Rector

Vicerectors

Degans o directors d'estudi

Directors de Departament /Coordinadors de Màster

Òrgan col·legiat responsable

Comissió de Qualitat

Junta de Centre o Estudi

Consell de Departament

Nivell tècnic i de gestió

UEPA

Sectorialment: CQUID i UIPI

5.- El Sistema d'Informació de suport al 6Q: el Sistema d'Informació per a la Direcció (SID) 

El Sistema d'Informació per a la Direcció (SID) és l'espai de Campus Global (intranet de la UF) que integra, per als diferents nivells de direcció de la Universitat, la informació rellevant per a l'anàlisi del funcionament i la presa de decisions del 6Q

Informació que es pot trobar al SID:

 1. Informes d'accés i matrícula, rendiment, graduació, abandonament, recursos humans en docència, etc
 2. Avaldo, avaluació trimestral de la docència rebuda pels estudiants.
 3. Enquestes de valoració del Sistema i Organització de l'ensenyament (EVSOE), enquesta trianual dels estudiants de grau, màster i doctorat.
 4. Estudis d'inserció laboral: inserció laboral dels estudiants graduats de les universitats catalanes (AQU Catalunya), inserció laboral dels estudiants de màster de les universitats catalanes (AQU Catalunya) i inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes (AQU Catalunya)
 5. Impartició de la docència segons la categoria docent del professorat
 6. Rànquings i peticions externes d'informació.
 7. Informes de seguiment elaborats per les titulacions

6.- Instruments d'anàlisi del 6Q

L'informe de seguiment de titulació

D'acord amb el que estableix el RD1393/2007, les agències de qualitat duen a terme un seguiment anual de les titulacions verificades, que culminarà en l'acreditació als 6 anys de la posada en marxa del títol. Per tal d'acomplir amb aquesta obligació, els responsables acadèmics elaboren un informe anual de seguiment de la titulació.

L'informe de seguiment que elabora el responsable acadèmic del títol consta de tres parts:

1.     Informació pública de la titulació: indica l'accés a la planificació operativa de l'ensenyament  i als indicadors seguiment. Aquest apartat es concreta en una relació de continguts i d'indicadors, i la ubicació en la pàgina web de la universitat o de l'estudi de cadascun d'ells.

2.     Les modificacions de l'ensenyament: Aquest segon apartat consigna les modificacions introduïdes respecte de la memòria modificada, tot distingint entre les modificacions substancials i les no substancials, i amb la indicació del criteri seguit per a considerar-les com a tals.

3.     Anàlisi anual : a partir de la informació dels indicadors de seguiment públic continguts en el 6Q, el responsable acadèmic de la titulació fa una valoració global de la titulació. Aquest document valora  el desplegament de la titulació, i indica els principals problemes detectats que hagin requerit de la correcció o millora d'algun element del desplegament previst (pla d'estudis, avaluació, professorat, instal·lacions, etc.). La valoració ha de ser molt succinta, centrada en els trets més destacats de la titulació, i pensada per a un lector no especialitzat que pugui consultar-la a través del web de la titulació.

L'informe de seguiment es configura així doncs com un document sintètic, la missió del qual és proveir la informació essencial sobre els resultats, els canvis i l'estat de la titulació en un format que permeti una lectura ràpida i àgil, i que permeti constatar públicament l'acompliment dels compromisos establerts en la memòria de verificació. Els informes de seguiment que cada any realitzen totes les titulacions es pengen al SID per tal de fomentar les bones pràctiques entre els estudis.