Avaluaciˇ European University Association

L'European University Association (EUA) és una associació que agrupa a més de 750 universitats i organismes d'educació superior de 45 països d'Europa. Des de l'any 1993 l'EUA ofereix a les universitats membres la possibilitat de ser avaluades en la gestió de la qualitat i l'activitat acadèmica, amb aquesta finalitat va desenvolupar el Programa d'Avaluació Institucional. Des de llavors al voltant d'un centenar d'universitats de 33 països han estat avaluades en el marc d'aquest programa. Per a la UPF participar en aquesta avaluació és interessant per tres raons:

L'aprofitament i l'ús intern que en traurà la universitat, que és el principal objectiu, ja que aquesta avaluació no es tracta d'una avaluació acreditativa, sinó que està orientada cap al desenvolupament de la qualitat. Aquest tipus d'avaluació pretén ajudar a la Universitat amb un diagnòstic que permeti establir objectius a llarg i mig termini, a avaluar la seva estratègia de gestió docent i de recerca i els recursos que s'hi esmercen, i a determinar com es fa el seguiment i l'assegurament de la qualitat, entre d'altres. En aquest sentit, l'avaluació de l'EUA és una eina de treball complementària per a la gestió institucional, integrada dins dels processos de presa de decisions de la Universitat.

La segona raó, és situar la UPF al nivell de les altres universitats catalanes, les quals ja han finalitzat l'avaluació o estan a punt de fer-ho. En aquest sentit, és interessant destacar que hi haurà un informe final amb les conclusions que resultin de l'informe final de la nostra universitat juntament amb el de la Universitat de Barcelona i el de la Universitat de Girona, les dues immerses en aquesta avaluació.

Finalment, amb el diagnòstic extern del conjunt de la universitat que ofereix la EUA, participar en aquesta avaluació suposa reforçar una cultura de la qualitat interna entre els membres de l'associació, un aprenentatge mutu, així com conèixer i fer extensives bones pràctiques de gestió estratègica entre les universitats europees.