Avaluaciˇ de la docŔncia

Model UPF d'Avaluació de la docència

La UPF ha desenvolupat un model propi d'avaluació de la docència per part dels estudiants pioner en el nostre entorn i que dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat avaluat i responsables acadèmics. Aquest nou sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Com i què s'avalua?
El tractament de la informació
La difusió dels resultats
Per què s'avalua la docència?
Per a què serveix l'avaluació de la docència?
Informes anuals de valoració de la docència :

 

Com i que s'avalua?

L'avaluació de la docència a la UPF l'efectuen els estudiants , al finalitzar cada període docent (trimestre), amb l'objectiu que puguin valorar la seva satisfacció al voltant de determinats aspectes vinculats a la docència i les assignatures.

Des del curs 2003-04 la docència s'avalua a través del Campus Global , la intranet de la UPF. Quan s'activa el període de l'avaluació, uns 10 dies abans d'iniciar-se els exàmens trimestrals, cada alumne, en accedir al Campus Global té una pantalla amb les avaluacions que ha de fer, amb identificació de l'assignatura, el grup i el professor, que són la unitat avaluativa. L'alumne pot valorar les diferents qüestions en una escala de 0 a 10 i efectuar suggeriments o comentaris. Un cop efectuades les avaluacions, desapareix la pantalla, i els resultats es guarden tots de forma anònima. La garantia d'anonimat del sistema és total.

S'avalua trimestralment tota la docència que s'ha impartit al llarg del trimestre.

Anar a l'inici del document

El tractament de la informació

Per a cada assignatura-grup-professor es calcula la nota mitjana a cadascuna de les preguntes.

Per a cada estudi i departament es calcula el punt mig de totes les avaluacions a cadascuna de les preguntes.

S'estableix una ordenació en percentils (10%-35%-65%-90%) per a cada estudi i departament i s'indica a cada professor en quin dels percentils se situa la seva mitjana.

+ informació i model d'informe.

Anar a l'inici del document

La difusió dels resultats

Cada professor avaluat té accés a través d'un mòdul específic al Campus Global als resultats de tota la docència que ha impartit durant el trimestre i els suggeriments dels alumnes al voltant de la seva docència.

Els degans i directors de centres i estudis també tenen accés, a través d'un mòdul específic de responsables acadèmics, als resultats de tot el professorat que ha impartit docència a l'estudi durant el trimestre. Pot accedir als resultats individualment -assignatura per assignatura- o a través de la classificació en percentils.

Els directors de departament accedeixen a través del mòdul de responsables acadèmics del Campus global als resultats de tot el professorat del departament que ha impartit docència durant el trimestre, amb independència de l'estudi on ho hagin fet. Pot accedir als resultats individualment -assignatura per assignatura- o a través de la classificació en percentils.

El vicerectorat de docència i ordenació acadèmica té accés a tots els resultats de l'avaluació de la docència cada trimestre.

Tots els membres de la comunitat universitària: professorat, estudiants i PAs tenenn accés a la consulta pública dels resultats de totes les assignatures.

Anar a l'inici del document

Per què s'avalua la docència?

L'avaluació de la docència és un procediment complex en el que hi intervenen diferents elements, instàncies i polítiques de la universitat que assegurin en tot moment la qualitat de la docència i la seva millora contínua .

Les enquestes d'avaluació docent són una eina central d'aquest procediment. A la UPF l'avaluació docent es realitza des de l'inici de la seva activitat, ja que és una previsió estatutària .

Les dades que proporcionen les enquestes d'avaluació docent, així com els suggeriments dels estudiants aporten una valuosa informació al professorat i als responsables acadèmics.

Anar a l'inici del document

Per a què serveix l'avaluació de la docència?

El professorat és el principal destinatari de l'avaluació docent, ja que és el primer interessat en conèixer la satisfacció dels estudiants amb la seva docència i en poder identificar aquells elements d'insatisfacció o de major satisfacció.

Els processos d'avaluació posen a disposició de la la Universitat i els responsables acadèmics dades i elements de judici que ajuden en la presa de decisions sobre diversos aspectes: política de personal -incloent-hi promocions i incentius-, política d'innovació, administració de recursos, etc.

El nou marc normatiu que estableixen la LOU i la LUC, fa que sigui una informació necessària en els processos d' acreditació promoguts tant per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) com per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i s'integra també en processos avaluatius del professorat vinculats a l'atorgament de complements econòmics , com a requisit obligatori.

Facilita a la institució el rendiment de comptes, tant a nivell individual com col·lectiu (departament, centre, universitat).

Proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda

Anar a l'inici del document

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com el Programa per a la Qualitat Educativa, que facilita al professorat suport per a la millora docent, tant a nivell de cursos com d'assessorament individualitzat.

D'aquesta manera la UPF s'assegura proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent.

 

[email protected]
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat