Altra legislaciˇ d'interŔs

 

 


 

Règim Jurídic i Procediment Administratiu

Àmbit estatal

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre i Llei 40/2015, d'1 d'octubre).

Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Àmbit autonòmic

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya (correcció d'errades) (correció d'errades) (vegeu Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, DOGC 30.12.2011)(vegeu Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Transparència

Àmbit estatal

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Àmbit autonòmic

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.(Correcció d'errades)(Correcció d'errades).

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

Reutilització  de la informació del sector públic

Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic.

Administració electrònica

Àmbit estatal

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (Modificada per la llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible)(Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'Impuls de la Societat de la Informació.

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre i Llei 40/2015, d'1 d'octubre).

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalizació de Documents.

Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic.

Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic.

Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conversió entre Documents Electrònics.

Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de requisits de conexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles.

Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi d'assentaments entre les entitats registrals.

Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat de les Administracions públiques per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Catàleg d'Estàndards. Correcció d'errades.

Resolució de 27 d'octubre del 2016, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de l'Administració. (Substiueix: Resolució de 19 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració.)

Àmbit autonòmic

Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'Impuls i el Desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Àmbit europeu

Reglament n.º 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol del 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Protecció de dades de caràcter personal

Àmbit estatal

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (vegeu el RD 3/2010, que modifica l'apartat 5 de l'article 81, lletra b)).

Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

Àmbit autonòmic

Llei 32/2010 de l'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades (correció d'errades).

Ámbit europeu

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Economia i Coneixement

Àmbit estatal

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. (Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre) .

Llei Orgànica 4/2011, d'11 de març, complementària de la Llei d'economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions de de la formació professional 2/2006, de 3 de maig, d'educació i 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. (correció d'errades).

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. (correció d'errades).

Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Llei 24/2015 de 24 de juliol, de Patents.

Reial Decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria de treball públic i d'estímul a l'economia.

Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

Àmbit autonòmic

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Contractació

Àmbit estatal

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa per adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (Vegeu Llei 40/2015, d'1 d'octubre).

Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de las Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contratació del sector públic a partir de l'1 de gener del 2018.

Factura electrònica

Àmbit estatal

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, por la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, por la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de facturas en el Sector Públic.

Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l' Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de facturas en el Sector Públic, i l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, por la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Àmbit autonòmic

ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya.

Educació

Àmbit estatal

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Ocupació pública

Àmbit estatal

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic.


Igualtat de gènere

Àmbit estatal

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a l'igualtat efectiva de dones i homes.

Àmbit Autonòmic

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Persones amb discapacitat

Àmbit estatal

Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.


Advertiment:
Les versions reproduïdes en aquesta pàgina web s'ofereixen únicament a efectes informatius, per la qual cosa es recomana als usuaris la consulta de les publicacions oficials corresponents (BOE, DOGC, etc) per tal de confirmar la seva vigència i validesa. Les publicacions oficials prevaleixen en cas de divergència amb les versions informàtiques aquí contingudes.