Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 28 d'otubre del 2010

Principals acords

 

Modificació del Reglament del Consell Social
(Data de publicació de l’acord: 17 desembre del 2010)
 
S’acorda, per unanimitat, la modificació del Reglament del Consell en els termes següents: 

“Afegir un sisè i un setè apartat a l’article 5, relatiu a la participació en el Consell Social:

6. Els membres del Consell Social tenen el dret de disposar i consultar la documentació necessària sobre els assumptes objecte de l’ordre del dia de les sessions per complir adequadament les seves funcions. El caràcter personal d’aquesta disponibilitat no impedeix que puguin demanar i obtenir consell i assessorament de tercers.

7. Els membres del Consell Social tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions d’aquest òrgan, així com el de no divulgar de manera generalitzada els documents que coneixen per raó del seu càrrec fins que no es facin públics. Correspon a la presidència del ple i de les comissions determinar la documentació necessària que es pot consultar i indicar, si escau, el caràcter reservat o no dels continguts”.