Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 24 de novembre del 2009

Principals acords

 

Aprovació de la programació de graus i màsters per al curs 2010-2011
(Data de publicació de l'acord: 13 de gener del 2010)

S'aprova, per unanimitat, vistos els informes favorables de la Comissió Acadèmica i de Promoció del 20 d'octubre i del 17 de novembre del 2009, la programació de graus i màsters per al curs 2010-2011, relacionats en el document que s'adjunta com a annex 1.


Comissió de Promoció del Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 13 de gener del 2010)

S'aprova, per unanimitat, la creació d'una Comissió de Promoció, amb la  modificació d'aquest Reglament en els termes següents:

1) Nou redactat de l'apartat 2 de l'article 12:

"Les Comissions reglamentàries del Consell Social són la Comissió Acadèmica, la Comissió Econòmica i la Comissió de Promoció, si bé el Ple en podrà crear d'altres, amb caràcter temporal o permanent."

2) L'article 14 passa a ser l'article 13, amb els mateixos continguts.

3) El contingut de l'article 14 passa a ser el següent:

"Article 14. La Comissió Acadèmica i la Comissió de Promoció Correspon a la Comissió Acadèmica:

1. Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries.

2. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent a les característiques dels diferents estudis, de manera que s'eviti qualsevol discriminació dels estudiants.

3. Acordar, a fi de garantir que cap persona no quedi exclosa de la Universitat Pompeu Fabra per raons econòmiques, una política pròpia de la Universitat per tal de concedir beques, ajuts i crèdits per a l'estudi i la recerca, i les corresponents exempcions de preus de la seva competència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

4. Proposar els criteris i els objectius de la planificació estratègica de la Universitat en l'àmbit acadèmic.

5. Informar sobre la proposta de creació, modificació, fusió i supressió de centres o estudis, i sobre la implantació o la supressió d'ensenyaments que condueixin a títols acadèmics oficials, així com sobre els canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells.

6. Informar sobre la proposta de creació, modificació, fusió, supressió, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris de recerca propis.

7. Informar sobre la proposta d'adscripció i desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i sobre la implantació o la supressió d'una titulació oficial en aquests centres.

8. Informar, a proposta del Consell de Govern, sobre la implantació o supressió de títols propis sense validesa oficial.

9. Informar sobre la proposta de reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior com a centres propis perquè puguin impartir títols oficials.

10. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, i també la divulgació de la seva tasca.

11. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball.

12. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat."

Correspon a la Comissió de Promoció:

1. Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració en la recerca universitària.

2. Informar amb caràcter vinculant sobre la creació per part del rector o rectora d'un consell format per titulats de la Universitat i per persones o entitats amb especial vinculació amb la Universitat com a òrgan de participació conjunta d'aquests col·lectius en la vida de la Universitat.

3. Promoure vincles de col·laboració mútua entre Universitats i amb entitats socials representatives.

4. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial."


Comissió
de Promoció del Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 13 de gener del 2010)

S'aprova, per unanimitat, la composició de la Comissió de Promoció del Consell de la manera següent:

1) La presidència serà exercida per un membre del Ple, nomenat entre els representants de la societat catalana.

2) La Comissió estarà integrada pels membres següents:
    -dos representants dels exalumnes
    -dos representants del Fòrum Social i Empresarial del Consell Social de la UPF
    -el/la vicerector/a competent en matèria de promoció de la UPF
    -el/la vicegerent/a

3) Actuarà com a secretari/ària de la Comissió el/la secretari/ària del Consell Social.


Comissió de Promoció del Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 13 de gener del 2010)

S'aprova, per unanimitat, la designació com a membres de la Comissió de Promoció del Consell Social de les persones següents:

- la senyora Milagros Pérez Oliva, com a presidenta de la Comissió,
- el senyor Josep M. Piqueras Folch, com a representant dels antics alumnes,
- la senyora Conxa Oliu Creus i el senyor Domingo Jaumandreu Ros, com a  representants del Fòrum Social i Empresarial del Consell Social,
- els professors Salvador Alsius Clavera, Àlex Saiz Arnaiz i Ferran Sanz Carreras, en representació de cadascun dels tres grans àmbits acadèmics i de recerca de la UPF,
- el professor Daniel Serra de la Figuera, com a vicerector competent en matèria de Promoció de la UPF,
- el senyor Josep Jofre Santamaria, com a vicegerent competent en matèria de recerca, transferència de coneixement i parcs científics de la UPF.