Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 24 de juliol del 2008

Principals acords

Modificació del Reglament del Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

L'experiència del treball de les Comissions reglamentàries del Consell Social de la UPF durant el seu primer període de funcionament, en el marc de l'actual estructura i composició, aconsella la redistribució de les competències respectives i la corresponent adequació de la seva denominació. Per això, d'acord amb l'article 96 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i els apartats 2 j) i 3 de l'article 11 del Reglament del Consell Social de la UPF, s'aproven, per unanimitat, els canvis següents en aquest Reglament:

1) Nova denominació de les Comissions, nou redactat de l'apartat 2 de l'article 12:

Les Comissions reglamentàries del Consell Social són la Comissió Acadèmica i de Promoció i la Comissió Econòmica, si bé el ple en podrà crear d'altres, amb caràcter temporal o permanent.

2) Redistribució de les seves competències, nous continguts dels articles 13 i 14:

Article 13. La Comissió Acadèmica i de Promoció

Correspon a la Comissió Acadèmica:
1. Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries.
2. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent a les característiques dels diferents estudis, de manera que s'eviti qualsevol discriminació dels estudiants.
3. Acordar, a fi de garantir que cap persona no quedi exclosa de la Universitat Pompeu Fabra per raons econòmiques, una política pròpia de la Universitat per tal de concedir beques, ajuts i crèdits per a l'estudi i la recerca, i les corresponents exempcions de preus de la seva competència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.
4. Proposar els criteris i els objectius de la planificació estratègica de la Universitat en l'àmbit acadèmic.
5. Informar sobre la proposta de creació, modificació, fusió i supressió de centres o estudis, i sobre la implantació o la supressió d'ensenyaments que condueixin a títols acadèmics oficials, així com sobre els canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells.
6. Informar sobre la proposta de creació, modificació, fusió, supressió, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris de recerca propis.
7. Informar sobre la proposta d'adscripció i desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i sobre la implantació o la supressió d'una titulació oficial en aquests centres.
8. Informar, a proposta del Consell de Govern, sobre la implantació o supressió de títols propis sense validesa oficial.
9. Informar sobre la proposta de reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior com a centres propis perquè puguin impartir títols oficials.
10. Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració en la recerca universitària.
11. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, i també la divulgació de la seva tasca.
12. Informar amb caràcter vinculant sobre la creació per part del rector o rectora d'un consell format per titulats de la Universitat i per persones o entitats amb especial vinculació amb la Universitat com a òrgan de participació conjunta d'aquests col·lectius en la vida de la Universitat.
13. Promoure vincles de col·laboració mútua entre Universitats i amb entitats socials representatives.
14. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
15. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball.
16. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat.

Article 14. La Comissió Econòmica

Correspon a la Comissió Econòmica:
1. Proposar els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat.
2. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de la Universitat, i prendre les mesures pertinents per assegurar el compliment dels criteris amb què s'ha elaborat el pressupost.
3. Proposar l'aprovació del balanç i de la memòria econòmica, del compte de resultats i de la liquidació del pressupost de la Universitat de l'exercici anterior i dels comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent.
4. Proposar l'aprovació de les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la Universitat presenti al departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.
5. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats.
6. Acordar, a proposta del Consell de Govern, les sol·licituds de crèdit extraordinari o de suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé quan aquest sigui insuficient o no ampliable. L'acord n'ha de preveure el finançament.
7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels cursos d'especialització, així com les possibles exempcions i bonificacions en el marc de les seves competències, i aprovar els preus dels serveis de la Universitat.
8. Proposar la desafectació dels béns de domini públic de la Universitat d'acord amb el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.
9. Proposar les autoritzacions al rector o rectora per a l'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles, dels béns mobles de la Universitat, dels títols de valor i de les participacions socials .
10. Proposar els límits a partir dels quals el rector o rectora necessita l'autorització del Consell Social per a l'adquisició, disposició i gravamen dels béns mobles de la Universitat, dels títols de valor i de les participacions socials.
11. Ser informada, directament per la Universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització de contractes i convenis que comportin despeses o ingressos per a la Universitat.
12. Acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual dels complements addicionals establerts per la Generalitat de Catalunya per retribuir mèrits individuals docents, de recerca i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat.
13. Aprovar la relació de llocs de treball dels personal d'administració i serveis de la Universitat i les modificacions i la despesa que comporten.
14. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic i l'import d'aquest complement; fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i a les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei.
15. Emetre un informe sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat prèviament a la seva formalització.

Estructura i funcionament del Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

1. S'aprova, per unanimitat, que l'actual Comissió Acadèmica del Consell Social de la UPF passi a ser la seva Comissió Acadèmica i de Promoció, d'acord amb la modificació del Reglament d'aquest òrgan (acord de modificació del Reglament del Consell Social de la UPF de 24 de juliol del 2008).

2. S'aprova, per unanimitat, que l'actual Comissió Econòmica i de Promoció del Consell Social de la UPF passi a ser la seva Comissió Econòmica, d'acord amb la modificació del Reglament d'aquest òrgan (acord de modificació del Reglament del Consell Social de la UPF de 24 de juliol del 2008).

Designació dels presidents i dels nous membres de les Comissions del Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

1. S'acorda, per unanimitat, la designació del senyor Carles Castells Oliveres com a president de la Comissió Acadèmica i de Promoció del Consell Social de la UPF.

2. S'acorda, per unanimitat, la designació del senyor Josep Tarradas Faja com a president de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UPF.

3. S'aprova, per unanimitat, la designació de la senyora Milagros Pérez Oliva com a membre de la Comissió Acadèmica del Consell.

4. S'aprova, per unanimitat, la designació del senyor Jordi William Carnes com a membre de la Comissió Econòmica del Consell.

Preus públics d'estudis oficials i estudis propis de postgrau 2008-2009
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

Estudis oficials

1. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de 15 de juliol del 2008, que, en el cas en què el Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya que fixi els preus a satisfer per a la prestació dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya pel curs 2008-2009 prevegi la possibilitat de diferenciar el preu de crèdits en qualsevol nivell d'estudis per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, aprovi diferenciar el preu a satisfer per aquests estudiants quan cursin els programes oficials de postgrau del curs 2008-2009, d'acord amb la taula i els criteris següents:

1. Establir la diferència de preu segons dues classes de màster:

- Màsters universitaris de classe 1: el preu del crèdit es multiplica per dos.
- Màsters universitaris de classe 2: el preu es multiplica per quatre.

2. Els preus es calculen amb l'increment del 4.2 del creixement de l'IPC anual.

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU

CLASSE

1 o 2

PREU CRÈDIT

2007-2008

PREU CRÈDIT

2008-2009

PREU CRÈDIT

SEGONS CLASSE

BIOMEDICINA
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut 2 28,67 29,88 119,52
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 2 28,67 29,88 119,52
Recerca Biomèdica 2 28,67 29,88 119,52
Laboratori d'Anàlisis Clíniques 2 28,67 29,88 119,52
Salut Laboral 2 28,67 29,88 119,52
Salut Pública 2 28,67 29,88 119,52
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA I MEDIACIÓ MULTILINGÜE
Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments 1 24,57 25,60 51,20
Lingüística i Aplicacions Tecnològiques 1 28,67 25,60 51,20
COMUNICACIÓ SOCIAL
Estudis Avançats en Comunicació Social 1 0 29,88 59,76
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis 1 0 29,88 59,76
Innovació i Qualitat Televisives (de TV3) 2 28,67 29,88 119,52
DRET
Ciències Jurídiques 2 24,57 25,60 102,40
ECONOMIA, FINANCES I EMPRESA
Recerca en Economia, Finances i Empresa 2 24,57 29,88 119,52
HISTÒRIA
Història del Món 1 24,57 25,60 51,20
HUMANITATS
Creació Literària 1 0 25,60 51,20
Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 1 24,57 25,60 51,20
Literatura Comparada i Traducció Literària 1 0 25,60 51,20
POLÍTICA I SOCIETAT
Ciències Polítiques i Socials 2 24,57 25,60 102,40
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, LA COMUNICACIÓ I ELS MITJANS AUDIOVISUALS
Interdisciplinari dels Mèdia i sistemes cognitius interactius 2 28,67 29,88 119,52
Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals 2 28,67 29,88 119,52
Tecnologies del So i de la Música 2 0 29,88 119,52

Estudis propis de postgrau

1. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula del Curs Superior en Medicina del Treball (4a. edició), organitzat pel Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, per al curs 2008-2009, per un import de 12.067 euros.

2. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula del màster interuniversitari en Relacions Internacionals (4a. edició), organitzat amb l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per al curs 2008-2009, per un import de 8.700 euros (a temps complert) i de 9.600 euros (a temps parcial).

3. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula del curs i diploma de postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament (4a. edició), organitzats pel Departament d'Humanitats juntament amb el Centre d'Estudis Africans, per al curs 2008-2009, per uns imports de 700 i 900 euros, respectivament.

4. S'aproven, per unanimitat, els preus de matrícula dels nous màsters organitzats per l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) per al curs 2008-2009, amb els imports següents (en euros):

  • Cultura Jurídica i Dret Comparat: 4.000
  • Direcció d'Esdeveniments Culturals i Esportius: 5.500
  • Direcció de Projectes del Lleure: 5.500

5. S'aproven, per unanimitat, els preus de matrícula dels nous diplomes de postgrau organitzats per l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) per al curs 2008-2009, amb els imports següents (en euros):

  • Gestió de Projectes: 2.950
  • Organització d'Esdeveniments Culturals i Esportius: 2.950
  • Organització de Projectes del Lleure: 2.950

6. S'aprova, per unanimitat, els preu de matrícula del nou curs de postgrau Executive Course on Business Aspects of Science, organitzat per l'Institut d'Educació Contínua, per al curs 2008-2009, per un import de 4.400 euros.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

S'aproven la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal d'administració i serveis i la despesa que comporta. Annex 1.

Autorització per a la permuta d'una finca propietat de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

S'aprova, per unanimitat, autoritzar àmpliament al rector per tal que, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, i en compliment de les previsions de la Modificació del Pla Especial a l'Àrea Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, formalitzi la permuta de la finca propietat de la Universitat Pompeu Fabra situada en el carrer Llull cantonada Wellington, grafiada en el plànol annex 1, que la referida Modificació del Planejament transforma de zona "7a" a "6b" (parcs i jardins urbans de nova creació) per la finca propietat de l'Ajuntament de Barcelona situada en l'avinguda Icària, entre els carrers Wellington i Ramon Trias Fargas, grafiada en el plànol annex 2, que l'esmentada Modificació transforma de zona "6a" (parcs i jardins urbans) a "7a" (equipament docent), valorades cadascuna de les finques en 683.092€, tot facultant-lo expressament per formalitzar la permuta en escriptura pública i inscriure-la en el Registre de la propietat.

Desafectació de diversos fons bibliogràfics
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Econòmica i de Promoció del 20 de maig del 2008, aprovar la desafectació de diversos fons bibliogràfics.Annex 2.

Calendari de sessions del Ple, curs 2008-2009
(Data de publicació de l'acord: 31 de juliol del 2008)

S'acorda, per unanimitat, per al curs 2008-2009, el calendari de sessions del Ple següent:

2008

30 d'octubre

19 de novembre

18 de desembre

2009

19 de febrer

30 d'abril

18 de juny

23 de juliol