Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 23 de juny del 2011

Principals acords

Modificació del pressupost del Consell Social d'acord amb el Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF
(Data de publicació dels acords: 22 setembre del 2011)

Vist l'informe de la Comissió Econòmica de 31 de maig del 2011, s'acorda, per unanimitat i per corresponsabilitat amb el Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF:

- la modificació de minoració del pressupost de l'exercici 2011 del Consell Social en un total de 150.000€, que revertirien al pressupost general de la Universitat per a aquest mateix exercici, el detall de la qual s'adjunta com a annex 1.

- la minoració de les quanties de les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Ple i de les Comissions del Consell, que quedarien fixades en els nous imports següents:

- 250 euros per sessió per a la presidència del Ple i de les Comissions

-150 euros per sessió per a la resta de membres


Aprovació de màsters per al curs 2011-2012

(Data de publicació dels acords: 22 setembre del 2011)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Acadèmica de 17 de maig del 2011, les propostes de modificació i ampliació de la programació de màsters universitaris per al curs 2011-2012, que s'adjunten com a annex 2.


Desafectació de diversos fons bibliogràfics

(Data de publicació dels acords: 22 setembre del 2011)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de 31 de maig del 2011, la desafectació de diversos fons bibliogràfics, que s'adjunten com a annex 3.


Modificació del Reglament del Consell Social

(Data de publicació dels acords: 22 setembre del 2011)

S'acorda, per unanimitat, la modificació del reglament del Consell Social, que s'adjunta com a annex 4.


Aprovació del calendari de sessions del Ple per al curs 2011-2012

(Data de publicació dels acords: 22 setembre del 2011)

S'acorda, per unanimitat, aprovar el calendari de sessions del Ple per al curs 2011-2012, que s'adjunta com a annex 5.