Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 28 d'octubre del 2014

Acords

Aprovació de la programació de noves titulacions per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 17 de novembre del 2014)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 24 de juliol del 2014, la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016, que s'adjunta com a annex 1.

Aprovació dels Estats Anuals i Compte General de l'exercici 2013
(Data de publicació dels acords: 17 de novembre del 2014)

S'aproven, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica, els Estats Anuals i Compte General auditats, de l'exercici 2013, que s'adjunten com a annex 2.

Informe favorable sobre la creació de la Càtedra Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 17 de novembre del 2014)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 8 d'octubre del 2014, emetre informe favorable sobre la creació de la càtedra Pompeu Fabra, en els termes previstos al document que s'adjunta com a annex 3.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 17 novembre del 2014)

1. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Carles Mundó Blanch com a president de la Comissió Acadèmica, en substitució del Sr. Daniel Vidal Canellas, qui deixa aquesta Comissió.

2. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Daniel Vidal Canellas com a membre de la Comissió de Promoció.

3. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Manel Milà Vidal com a representant del Consell Social al Consell de Govern, en substitució del Sr. Daniel Vidal Canellas.