Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 28 d'abril del 2016

Acords

Contractació d'una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords 26 de maig del 2016)

 S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 d'abril del 2016, el següent:

1. Contractar una pòlissa de tresoreria per import màxim de 10.000.000 € amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, amb els límits que es detallen a continuació:

Termini màxim: 1 any

Interès: el tipus resultant d'acord amb els requisits fixats en l'article 3 de la resolució de 31 de juliol del 2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financera, publicada en el BOE número 185 de 4 d'agost del 2015, perla qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a operacions d' endeutament.

Liquidació d'interessos: per vençut

Comissió d'obertura: sense comissió d'obertura, excepte que considerada conjuntament amb l'interès, no superi el límit fixat pel principi de prudència financera

Comissió de disponibilitat: 0,10% anual

2. Que arribat el cas, s'autoritzi a concertar l'operació afectant l'import liquidat de la matrícula 2016-2017 al retorn de les disposicions efectuades sobre la pòlissa.

Desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords 26 de maig del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de 21 d'abril del 2016, autoritzar la desafectació de 15 ordinadors personals, d'acord amb el document que s'adjunta com a annex 1.

Proposta d'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra de  l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
(Data de publicació dels acords 26 de maig del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 d'abril del 2016, l'acord següent:

1.  Proposar al departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya l'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra, com institut universitari de recerca, de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundació del mateix nom, atès que aquesta Fundació ha absorvit la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), i, per tant, l'activitat de recerca feta pel CREAL.

2. L'adscripció es regirà pel conveni que s'adjunta com a annex 2.

Participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Associació Consell Català del Moviment Europeu (CCME)
(Data de publicació dels acords 26 de maig del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 d'abril del 2016, l'acord següent:

1. La participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Associació Consell Català del Moviment Europeu (CCME), els Estatuts de la qual s'adjunten com a annex 3, amb el pagament de la quota anual (l'any 2016 està fixada en 210 euros).

2. Designar el rector, o persona que ell designi, representant de la UPF en l'Assemblea General de l'Associació.

Candidatura per a la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives
(Data de publicació dels acords 26 de maig del 2016)

S'acorda, per unanimitat, elevar al secretari d'Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, la candidatura següent:

Modalitat col·lectiva:

L'avaluació dels aprenentatges a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF. Una tasca col·lectiva, una iniciativa docent dels professors del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF següents: MAR CARRIÓ LLACH; MERITXELL GIRVENT MONTLLOR, ELISABETH MOYANO CLARAMUNT I JORDI PÉREZ SÁNCHEZ (guanyadora del Premi del Consell Social de la UPF a la Qualitat en la Docència, modalitat iniciativa docent, edició 2015).