Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 27 de novembre del 2014

Acords

 

Aprovació de la programació de titulacions oficials per al curs 2014-2015 i 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 12 de desembre del 2014)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 13 de novembre del 2014, la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari, curs 2014-2015, i de titulacions oficials de màsters universitaris, curs 2015-2016, que s'adjunta com a annex 1.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 12 de desembre del 2014)

1. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Salvador Garcia Ruiz com a membre de la Comissió Acadèmica.

2. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Xesús B. González López com a membre de la Comissió Econòmica, en substitució del Sr. Alfons Labrador Tames