Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 26 de marš del 2015

Acords

  

Modificació de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari per als cursos 2014-2015 i 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 12 de febrer del 2015, la modificació de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari, cursos 2014-2015, i 2015-2016, que s'adjunta com a annex 1.

Acord de participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Consorci de l'Observatori del Paisatge
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de febrer del 2015, la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Consorci de l'Observatori del Paisatge, els Estatuts del qual s'adjunten com a annex 2.

Acord de desafectació de béns i autorització per a la donació d'una parcel·la
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015)

Primer. Aprovar la desafectació d'una franja de 6 metres d'amplada i 38 metres de fondària i una superfície de 228 m2, de la finca del Dipòsit de les Aigües amb sortida al carrer Sardenya 31 (finca registral 9091), grafiada en el plànol Annex 1. Acord de desafectació que haurà de ser ratificat per la Generalitat de Catalunya.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector per tal que, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, formalitzi la donació de la parcel·la de 228 m2 de la finca del Dipòsit de les Aigües abans esmentada a l'Arquebisbat de Barcelona, condicionada a que aquest construeixi en la finca resultant de l'agregació d'aquesta superfície cedida a la finca de la seva propietat, situada al carrer Ramon Turró, 3/ Sardenya, 29 (finca registral 5047), una residència de professors i investigadors. La condició imposada per la UPF actuarà com a clàusula resolutòria, de manera que si no s'edifica o no es destinés l'edificació a residència d'investigadors, la propietat revertiria novament a la UPF.

Així mateix, s'insta la gerència de la UPF per tal que fixi davant el gestor de la futura residència d'investigadors les condicions necessàries per obtenir uns condicions al més favorable possibles, tant econòmiques com d'ús de les instal·lacions, per part dels serveis propis i dels investigadors vinculats a la Universitat Pompeu Fabra.

Tercer. Facultar expressament el rector per formalitzar la segregació i la donació en escriptura pública i inscriure-les en el Registre de la Propietat.

Convocatòria del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels Premis del Consell Social
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015)

S'acorda, per unanimitat, aprovar, per a l'exercici 2015, una nova convocatòria del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels Premis del Consell Social següents:

-Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador,

-Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador,

-Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis, adreçat al personal d'administració i serveis

Acord d'aportació econòmica a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015)

De conformitat amb l'acord d'aprovació del pressupost d'aquest Consell, amb data 18 de desembre del 2014, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 14 de gener del 2015, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d'aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2015.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

Distinció Jaume Vicens Vives
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015) 

S'acorda, per unanimitat, elevar al secretari d'Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, la candidatura següent:

Modalitat col·lectiva

- Humanitats en el territori. Geografia per a Humanitats, una iniciativa docent que, tot trencant amb el model tradicional limitat a l'aula i l'exposició magistral, vol apropar als estudiants de grau les realitats culturals del nostre territori i que engloba les assignatures de Geografia de la Facultat d'Humanitats de la UPF, dels professors Rosa Cerarols, Antoni Luna i Lluís Riudor.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 10 d'abril 2015)

S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Miquel Rubirola Torrent com a representant del Consell a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.