Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 25 de febrer del 2016

Acords

Ratificació de l'acord pres per la Comissió Permanent del Ple de data 26 de gener del 2016
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'acorda, per unanimitat, ratificar l'acord pres per la Comissió Permanent del Ple, de data 26 de gener del 2016, que s'adjunta com annex 1.

Atorgament de progressió de grau, progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'aprova, per unanimitat, proposar les resolucions favorables de les sol·licituds dels estudiants de grau següents:

Modalitat d'estudi a temps parcial

NIA 182828

Reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial

NIA 174649

Progressió en els estudis dins del marc d'un programa d'intercanvi

NIA 158439

NIA 149967

NIA 152361

NIA 152359

Progressió en els estudis

NIA 185436

NIA 154083

NIA 125504

NIA 2513

NIA 10313

NIA 12037

Denegació de continuïtat i progressió en els estudis
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'aprova, per unanimitat, proposar les resolucions desfavorables de les sol·licituds dels estudiants següents:

Progressió en els estudis

NIA 159463

NIA 154245

NIA 163784

NIA 158029

NIA 158044

NIA 174003

NIA 101792

Continuïtat

NIA 157616

NIA 120740

Modificació de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari per als cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'aproven, per unanimitat, les modificacions de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari, cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, que s'adjunten com a annex 2.

Acord de participació en la constitució de la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI)
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 18 de febrer del 2016, l'acord següent:

Aprovar la constitució, juntament amb d'altres universitats, d'una associació que amb la denominació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI) es regirà pels Estatuts que s'adjunten com a annex 3.

Autoritzar àmpliament el rector, per ell mateix o mitjançant la persona que ell faculti, per tal que, en nom i representació de la Universitat Pompeu Fabra, realitzi totes les actuacions necessàries per a l'efectiva constitució de l'associació, i compareixent, si és el cas, davant notari o qualsevol organisme quan sigui necessari.

Ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'any 2016
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist informe favorable de la Comissió Econòmica de data 18 de febrer del 2016, la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'any 2016, en els termes previstos en l'Acord de la Comissió Executiva del CSUC de 9 de desembre del 2015, que s'adjunta com a annex 4.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

1. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Miquel Rubirola Torrent com a president de la Comissió Acadèmica, en substitució del Sr. Carles Mundó Blanch, qui deixa aquesta Comissió.

2. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Miquel Oliver Riera com a membre de la Comissió Acadèmica.

3. De conformitat amb l'acord d'aprovació del pressupost d'aquest Consell, amb data 17 de desembre del 2015, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 2 de febrer del 2016, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d'aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2016.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

Aprovació de l'edició 2016 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària.
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2016)

S'acorda, per unanimitat, aprovar l'edició 2016 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària.