Sessiˇ del Plenari de Consell Social del dia 22 d'octubre del 2015

Acords

Modificació de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari per als cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'aproven, per unanimitat, vistos els informes favorables de la Comissió Acadèmica de dates 22 de juliol i 8 d'octubre del 2015, la modificació de titulacions oficials de màsters universitaris (cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017) i la programació de titulacions oficials (cursos 2016-2017 i 2017-2018), que s'adjunten com a annex 1.

Modificació de la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "IDEC Escola d'Estudis Superiors"

(Data de publicació dels acords:30 de novembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, la modificació de la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "IDEC Escola d'Estudis Superiors", la titularitat de la qual és la Fundació Institut d'Educació Contínua, per "Barcelona School of Management" i la sol·licitud, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats, de l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Aprovació del Compte General i els Comptes Anuals de l'exercici 2014
(Data de publicació dels acords:30 de novembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 15 d'octubre del 2015, el Compte General i els Comptes Anuals de l'exercici 2014, així com l'informe d'auditoria de Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L., que s'adjunten com a annex 2.

Acord de participació de la Universitat Pompeu Fabra en la constitució d'una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'aproven, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 15 d'octubre del 2015, els acords següents:

Primer. Aprovar la participació de la Universitat Pompeu Fabra (Universitat) en l'empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, la qual, de denominació PROSPERA BIOTECH SL. té per objecte social la investigació, l'estudi i la prestació de serveis per al tractament de malalties, especialment les relacionades amb els muscles; el desenvolupament de nutracèutics i d'assaigs personalitzats així com consultoria i formació en el sector; i a comercialització de productes relacionats amb l'activitat indicada. Els Estatuts de la societat s'adjunten com annex 3.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 1.100 participacions de valor nominal d'un euro (1€), equivalent al 5% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.

Desafectació de divers fons bibliogràfic
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 15 d'octubre del 2015, la desafectació de fons bibliogràfic, que es relaciona en l'annex 4.

Acord de participació de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut de Salut Global.
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, la participació de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut de Salut Global.

Ratificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, la ratificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), que s'adjunten com a annex 5.

Acord de suport a la candidatura del Sr. Àngel Miret com a Síndic de Greuges de Barcelona
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'acorda, per unanimitat i a petició del Sr. Àngel Miret, qui ha estat membre d'aquest Consell en representació de l'Ajuntament de Barcelona, donar suport a la seva candidatura com a Síndic de Greuges de Barcelona.

Així mateix, aquest Consell es reserva el dret de poder donar suport a alguna altra candidatura, si així ho cregués oportú.