Sessiˇ del Ple del Consell Social del dia 21 de juliol del 2016

Acords

Desafectació de material bibliogràfic
(Data de publicació dels acords: 12 de setembre del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de 12 de juliol del 2016, la desafectació de fons bibliogràfic, que s'adjunta com a annex 1.

Servitud d'accés i evacuació de finques de la UPF
(Data de publicació dels acords: 12 de setembre del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de 12 de juliol del 2016, autoritzar àmpliament el rector per acceptar en nom de la Universitat Pompeu Fabra les servituds d'accés i evacuació, tant de persones com de vehicles, de la planta soterrani de la finca de l'avinguda Diagonal 177-189 amb el carrer Roc Boronat 142-150 (registral 51.536) que graven la finca del carrer Roc Boronat 138-140 (registral 53.451) sobre la qual la Universitat té un dret de superfície.

Informe favorable sobre la creació del centre interuniversitari "Barcelona Institute of Analytic Philosophy" (BIAP)
(Data de publicació dels acords: 12 de setembre del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'informe favorable sobre la creació del centre interuniversitari "Barcelona Institute of Analytic Philosophy" (BIAP), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la universitat Pompeu Fabra, que es regirà pel conveni, que s'adjunta com a annex 2.

Aprovació del calendari de sessions del Ple per al curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 12 de setembre del 2016)

S'aprova, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple per al curs 2016-2017, que s'adjunta com a annex 3.