Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 21 de maig del 2015

Acords

Ratificació de  la contractació d'una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'aprova, per unanimitat, la ratificació de l'acord de la Comissió Permanent del Ple de data 9 d'abril del 2015, relatiu a la contractació d'una pòlissa de tresoreria per import màxim de 15.000.000€, que s'adjunta com a annex 1.

Aprovació de la modificació de noves titulacions oficials de graus i màsters per als cursos
(Data de publicació dels acords:17 de juny del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 7 de maig del 2015, la modificació de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari, cursos 2014-2015, i 2015-2016, que s'adjunta com a annex 2.

Aprovació del canvi de nom del centre docent d'ensenyament superior IDEC Escola d'Estudis Superiors
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 7 de maig del 2015, el canvi de nom del centre docent d'ensenyament superior IDEC Escola d'Estudis Superiors, que passa a denominar-se UPF Barcelona School of Management.

Autorització de l'assumpció d'una garantia subsidiària en favor de la Generalitat de Catalunya
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de maig del 2015:

1. L'autorització de l'assumpció d'una garantia subsidiària en favor de la Generalitat de Catalunya, per al cas que quedi acreditat que l'Estat hagi executat total o parcialment la garantia que la Generalitat assumirà en el retorn del deute resultant de la moratòria sol·licitada, el mes de febrer, pel Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona davant el Ministeri d'Economia i Competitivitat,

2. Que aquesta garantia, en cas de ser executada, sigui materialitzada en forma de disminució sobre les transferències corrents futures que la Generalitat acordi a nom de la Universitat Pompeu Fabra,

3. Que l'eventual disminució en les transferències corrents sigui, com a màxim, proporcional a l'import executat per l'Estat sobre la garantia atorgada per la Generalitat de Catalunya a raó de 2/7 parts,

4. Que l'import disminuït no sigui superior, en un sol acte o successius, a 1.539.912,24 euros.

Acord de participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB)
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de maig del 2015, relatiu a la resolució del rector i a l'acord del Consell de Govern de data 6 de maig del 2015:

Primer: la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB), que es regirà d'acord amb els Estatuts que s'adjunten com a annex 3.

Segon: l'autorització al rector perquè, en nom i representació de la Universitat, dugui a terme les actuacions davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'acord anterior i els compromisos que se'n deriven.

Tercer: l'aportació de la UPF en concepte de quota anual de 2.000€ a l'esmentada Associació.

Desafectació de divers fons bibliogràfic
(Data de publicació dels acords:17 de juny del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de maig del 2015, la desafectació de divers fons bibliogràfic, segons la resolució del rector, amb data 4 de maig del 2015, i la proposta del gerent, amb data 29 de maig del 2015, que s'adjunten com a annex 4.

Ratificació dels nous Estatuts del consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de maig del 2015, la ratificació dels nous Estatuts del consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que s'adjunten com a annex 5.