Sessiˇ del Ple del Consell Social de 20 de desembre del 2016

Aprovació del Pressupost del Consell Social per a l'any 2017
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del 19 de desembre del 2016, el Pressupost 2017 del Consell Social, que s'adjunta com annex 1.

Aprovació del Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra i de les tarifes de la Universitat per a l'exercici 2017
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 19 de desembre del 2016, l'aprovació del projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2017, condicionat a l'evolució dels ingressos i de les despeses i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s'adjunten com a annexos 2 i 3.

Desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del 19 de desembre del 2016, aprovar la desafectació i posterior alienació de dos retroprojectors de transparències, d'acord amb la proposta que s'adjunta com a annex 4.

Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'aprova, per unanimitat, la modificació de la programació universitària, que s'adjunta com a annex 5.

Designació de membres del Consell de Govern
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Milagros Pérez Oliva com a representant al Consell de Govern de la Universitat.

Designació de representants
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Mariona Xicoy Cruells com a representant al Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra, en substitució del Sr. Manel Milà Vidal.