Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 20 de juliol del 2017

Acords

 

Modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 18 de setembre del 2017)

S'aprova, per unanimitat, la proposta de modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2018-2019, que s'adjunta com a annex 1.

Modificació de la denominació de la Facultat de Traducció i Interpretació
(Data de publicació dels acords: 18 de setembre del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017, emetre informe favorable sobre la modificació de la denominació de la Facultat de Traducció i Interpretació per Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals auditats de l'exercici 2016
(Data de publicació dels acords: 18 de setembre del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell de data 11 de juliol del 2017, l'aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals auditats de l'exercici 2016, que s'adjunten com a annex 2.

Desafectació de fons bibliogràfic
(Data de publicació dels acords: 18 de setembre del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell de data 11 de juliol del 2017, la desafectació de fons bibliogràfic, que s'adjunta com a annex 3.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 18 de setembre del 2017)

S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Lydia Garcia Escobosa com a membre de la Comissió Econòmica del Consell Social.

Aprovació del calendari de sessions del Ple per al curs 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 18 de setembre del 2017)

S'aprova, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple per al curs 2017-2018, que s'adjunta com a annex 4.