Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 18 de desembre del 2014

Acords

Aprovació del pressupost de la Universitat per a l'exercici 2015
(Data de publicació dels acords: 14 de gener del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 16 de desembre del 2014, el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2015, que s'adjunta com annex 2, condicionat a l'evolució dels ingressos i de les despeses.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords:14 de gener del 2015)

S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Miquel Rubirola Torrent com a membre de la Comissió Acadèmica.