Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 17 de desembre del 2015

Acords

Ratificació de la resolució de la Presidenta del Consell Social de data 25 de novembre del 2015 de traspàs de fons de l'AQU pel finançament de l'Estudi d'inserció laboral 2017
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016)

S'acorda, per unanimitat, ratificar la resolució de la presidenta del Consell, de data 25 de novembre del 2015, que s'adjunta com annex 1.

Aprovació del Pressupost de la Universitat per a l'exercici 2016
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del 14 de desembre del 2015, el Pressupost 2016 del Consell Social, que s'adjunta com annex 2.

Aprovació del projecte de Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra i de les tarifes de la Universitat per a l'exercici 2016
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2015, l'aprovació del projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2016, condicionat a l'evolució dels ingressos i de les despeses i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s'adjunten com a annexos 3 i 4.

Modificació de l'acord relatiu a la concessió administrativa d'ús privatiu de part de l'espai 22.S09 de la galeria de serveis de l'edifici Jaume I de la Universitat a la Fundació Pasqual Maragall
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2015, modificar l'acord del Ple de 22 de juliol del 2013 relatiu a la concessió administrativa d'ús privatiu de part de l'espai 22.S07 (futur espai 22.SI09) de la galeria de serveis de l'edifici Jaume I, i autoritzar al rector l'atorgament d'una concessió administrativa d'ús privatiu de part de l'espai 22.S09 (futur espai 22.SI09) de la galeria de serveis de l'edifici Jaume I de la Universitat a la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l'Alzheimer per tal que instal·li i gestioni un centre de transformació que doni servei a l'edifici que està construint al carrer Wellington, 28-30, amb un cànon anual de 300,00€.

Acord d'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra al centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH)
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2015, l'informe favorable sobre l'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra al centre interuniversitari Barcelona Graduated School of Mathematics (BGSMATH), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i Centre de Recerca Matemàtica, que es regirà pel conveni que s'adjunta com a annex 5.

Desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2015, aprovar la desafectació del material informàtic del Grup de Recerca en Neurociència Computacional, que consta en la proposta que s'adjunta com a annex 6.

Ratificació dels Estatus del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2015, ratificar el Estatus del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), que s'adjunten com a annex 7, i deixar sense efecte l'acord del Ple de 22 d'octubre del 2015 pel qual es va aprovar una primera ratificació dels Estatuts d'aquest Consorci.

Ratificació del text refós dels Estatus del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2015, ratificar el text refós dels Estatus del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que s'adjunten com a annex 8.

Designació de representants
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Miquel Rubirola Torrent com a representant del Consell al Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona i al Consell de l'Habitatge Social de Barcelona.