Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 16 de juliol del 2015

Acords

Constitució de la societat UPF VENTURES S.L.U
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de juliol del 2015,

Primer. La constitució per part de la Universitat Pompeu Fabra d'una societat que, amb la denominació UPF VENTURES S.L.U., tindrà per objecte social l'assessorament i consultoria en material d'investigació, desenvolupament i innovació, la prestació de serveis d'iniciativa empresarial destinada a generar demanda de coneixement i innovació empresarial i la prestació de serveis de consultoria internacional en matèria de coneixement científic i d'innovació empresarial i que es regirà pels Estatuts que s'adjunten com a annex 1.

Segon. La subscripció per part de la Universitat de la totalitat del capital social (3.000 euros) dividit en 3.000 participacions d'un euro cadascuna.

Tercer. L'autorització àmplia al rector perquè, en nom de la Universitat, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.

Desafectació d'equipament científic.
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de juliol del 2015, la proposta de desafectació d'equipament científic (Ultra-Seqüenciador ROCHE model 454 GS Júnior), que s'adjunta com a annex 2.

Modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de juliol del 2015, la ratificació de la modificació dels Estatus del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que s'adjunten com a annex3.

Modificació dels Estatus del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de juliol del 2015, la ratificació de la modificació dels Estatus del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), que s'adjunten com a annex 4.

Acord de supressió dels instituts universitaris de recerca propis de la UPF
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015 )

S'acorda, per unanimitat, vistos l'escrit del rector de data 7 de juliol del 2015 i l'acord del Consell de Govern de data 1 de juliol del 2015, que s'adjunten com a annex 5, informar favorablement sobre la supressió dels instituts universitaris de recerca propis de la UPF, als què fa esment l'acord del Consell de Govern.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords:16 de setembre del 2015)

S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Jordi Ollé Palou, com a membre de la Comissió Econòmica.

Aprovació del Calendari de sessions del Ple per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015)

S'acorda, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple per al curs 2015-2016, que s'adjunta com a annex 6.