Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 15 de juny del 2017

Acords

Aprovació de la programació universitària del curs 2018-2019 i modificació de la dels cursos 2017-2018 i 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 27 de juny del 2017)

S'aprova, per unanimitat, la proposta de programació universitària del curs 2018-2019 i modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2015-2016, que s'adjunta com a annex 1.

Aprovació de la constitució de la fundació "Barcelona Education in Science and Technology (BEST)"
(Data de publicació dels acords: 27 de juny del 2017) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de 31 de maig del 2017:

1) Aprovar la constitució ─juntament amb l'Associació Barcelona Global, la Fundació d'empresaris de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya─ d'una fundació, la qual, amb el nom "Barcelona Education in Science and Technology (BEST)", fundació privada, tindrà per objecte afavorir la formació universitària d'excel·lència, en especial les col·laboracions interdisciplinaries i interuniversitaries, impulsar la formació de professionals amb una alta capacitació professional i tècnica, així com identificar, atreure i promoure el talent d'estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d'esforç.

2) Aportar a la Fundació, en concepte de dotació inicial, 1 (un) €.

Autoritzar àmpliament el rector per tal que dugui a terme totes les actuacions necessàries per a l'efectiva constitució de la Fundació.

Autorització de diverses despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords:  27 de juny del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 31 de maig del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

320.178,36 €

  67.237,45 €

   387.415,81 €

2018

960.679,41 €

201.742,68 €

1.162.422,09 €

2019

960.679,41 €

201.742,68 €

1.162.422,09 €

2020

488.036,50 €

102.487,66 €

   590.524,16 €

TOTAL      2.729.573,68 €       573.210,47 €        3.302.784,15 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.10, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 31 de maig del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del servei de genotipat, a preus unitaris, de SNPs de tot el genoma en mostres de DNA humà per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

15.200,00 €

3.192,00 €

18.392,00 €

2018

19.000,00 €

3.990,00 €

22.990,00 €

2019

19.000,00 €

3.990,00 €

22.990,00 €

TOTAL        53.200,00 €        11.172,00 €            64.372,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 640.90, corresponent als segments PR13416 (D. Comas) i PR13116 (J. Bertranpetit).

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 31 de maig del 2017, la modificació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de seqüenciació de transcriptomes sencers de 70 mostres d' ARN de ratolins per al Departament de Ciencies Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Comissió Econòmica del Consell amb data 9 de maig del 2017, d'acord amb els termes següents:

La UPF contractarà els serveis de seqüenciació de transcriptomes sencers de 70 mostres d' ARN de ratolins per al departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019. La necessitat de la contractació es justifica en el fet que l'ajut d'investigació del SAF2016-75505-R atorgat a l'investigador Andreas Meyerhans té per objectiu determinar els tipus cel·lulars involucrats en la transcripció de gens identificats en mòduls de coexpressió derivats de melses de ratolins infectats amb el virus VLCM. Per assolir aquest objectiu és necessari seqüenciar el transcriptoma de diferents tipus cel·lulars de ratolí.

4. L'import del contracte, per al període de l'1 de gener del 2017 a 31 de desembre del 2019, té la distribució següent:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

   30.000,00 €

6.300,00

  36.300,00 €

2018

   10.000,00 €

2.100,00

  12.100,00 €

2019

   10.000,00 €

2.100,00

  12.100,00 €

TOTAL           50.000,00 €      10.500,00           60.500,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 640.90, corresponent al segment PR11116.

Aprovació de preus de matrícula
(Data de publicació dels acords: 27 de juny del 2017) 

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 7 de juny del 2017, el preu de matrícula del títol propi en Especialista Docent en Llengua de Signes Catalana (LSC). Gramàtica i Didàctica per al Professorat
de Llengua de Signes Catalana
, 1a. edició, organitzat per la Facultat
de Traducció i Interpretació, per al curs acadèmic 2017-2018,
per un import de 1.600 €.

Aprovació de tarifes i descomptes del Servei d'Idiomes UPF per al curs 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 27 de juny del 2017) 

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 29 de juny del 2017, les tarifes i el pla de descomptes del Servei d'Idiomes UPF per al curs 2017-2018, que s'adjunten com a annex 2.

Modificació de la RLT
(Data de publicació dels acords:27 de juny del 2017) 

S'aproven, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball
i la despesa que comporta, que s'adjunten com a annex 3.

Designació de membres i representants
(Data de publicació dels acords:27 de juny del 2017) 

1. S'aproven, per unanimitat, les renovacions del Sr. Carles Castells Oliveres, la Sra. Maite Poyos Peralta i la Sra. Mariona Xicoy Cruells, com a representants del Consell Social a la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

2. S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Salvador Garcia Ruiz, com a representant del Consell Social a la Fundació Universitat Pompeu Fabra, en substitució de la Sra. Conxa Oliu Creus.

3. S'aproven, per unanimitat, les designacions de la vicerectora Cristina Gelpí Arroyo i de la Sra. Coro Pozuelo Batista, com a membres de la Comissió Acadèmica, així com les baixes de la Sra. Cecilia Jaques Querol de les Comissions Econòmica i de Promoció.