Sessiˇ del Plenari del Consell Social d'11 de maig del 2017

Acords

 

Acord de contractació d'una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords: 19 de juny del 2017)

S'acorda, per unanimitat, la ratificació de l'acord de la Comissió Permanent del Ple del 17 de març del 2017, relatiu a la contractació d'una pòlissa de tresoreria per import màxim de 10.000.000€, que s'adjunta com a annex 1.

Extinció dels ensenyaments del Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis
(Data de publicació dels acords: 19 de juny del 2017)
 

S'acorda, per unanimitat, vistos l'acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017 i l'acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 4 de maig del 2017, proposar al Departament competent en matèria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, l'extinció, a partir del curs 2017-2018, dels ensenyaments del Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis, un programa d'agrupació de titulacions impartit per l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus i l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords: 19 de juny del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de 4 de maig del 2017, la proposta de modificació de la programació universitària, que s'adjunta com a annex 2.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 19 de juny del 2017)

S'aproven, per unanimitat, les designacions del Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la Universitat, i de la Sra. Anaís Tarragó Guarro, directora general adjunta de la Fundació UPF, com a membres de la Comissió de Promoció, així com les baixes de la mateixa Comissió dels professors Salvador Alsius Clavera i Àlex Saiz Arnaiz i de la Sra. Conxa Oliu Creus.

Concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària
(Data de publicació dels acords: 19 de juny del 2017)

S'acorda, per unanimitat, elevar al secretari d'Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, la candidatura següent:

Modalitat col·lectiva:

El MOOC Parla'm amb les mans que t'escolto amb els ulls: iniciació a la llengua de signes catalana (LSC), una iniciativa dels professors del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF següents: Delfina Aliaga Emeterio, Gemma Barberà Altimira, Sara Cañas Peña, Santiago Frigola Segimon, Cristina Gelpí Arroyo, Alexandra Navarrete González i Josep Quer Villanueva.