Sessiˇ del Plenari del Consell Social del dia 9 de juny del 2016

Modificacions de les normatives de progressió i permanència en els estudis de grau i de permanència en els estudis de màster
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vistos els acords del Consell de Govern de data 13 d'abril del 2016 i a proposta de la Comissió Acadèmica de data 2 de juny del 2016, les modificacions de les normatives de progressió i permanència en els estudis de grau i de permanència en els estudis de màster, que s'adjunten com a annexos 1 i 2.

Així mateix, el Ple pren coneixement de la modificació de la normativa que regula de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial (acord del Consell de Govern de 13 d'abril del 2016).

Resolucions favorables a les sol·licituds de cinquenes convocatòries, progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial de diversos estudiants
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

1. S'acorda, per unanimitat, a proposta de la Comissió Acadèmica de data 2 de juny del 2016, proposar la resolució favorable de les sol·licituds de cinquena convocatòria dels estudiants següents:

NIA- 159474 Administració i Direcció d'Empreses

NIA- 12169 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (Tecnocampus)

NIA- 153997 Economia

2. S'acorda, per unanimitat, a proposta de la Comissió Acadèmica de data 2 de juny del 2016, proposar la resolució favorable de les sol·licituds de progressió dels estudiants següents:

NIA- 165830 Administració i Direcció d'Empreses

NIA- 164767 Economia

NIA- 100375 Doble Grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals (Tecnocampus)

NIA- 100466 Doble Grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals (Tecnocampus)

NIA- 12415 Doble Grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure (Tecnocampus)

3. S'acorda, per unanimitat, a proposta de la Comissió Acadèmica de data 2 de juny del 2016, proposar la resolució favorable de la sol·licitud de progressió d'intercanvi de l'estudiant següent:

NIA- 160382 Humanitats

4. S'acorda, per unanimitat, a proposta de la Comissió Acadèmica de data 2 de juny del 2016, proposar la resolució favorable de la sol•licitud de reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial de l'estudiant següent:

NIA- 154159  Ciències Empresarials-Management

Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci l'Observatori del Paisatge
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de 7 de juny del 2016, la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci l'Observatori del Paisatge, el text refós dels quals s'adjunta com a annex 3.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

1. S'aprova, per unanimitat, la designació de la professora Teresa Monllau Jaques com a membre de la Comissió de Promoció del Consell.

2. S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra Judit Carrera Escude com a membre de la Comissió Acadèmica del Consell.