Sessiˇ del Plenari de 3 de novembre del 2016

Acords

Aprovació del Compte General i els Comptes Anuals auditats de l'exercici 2015
(Data de publicació dels acords: 16 de novembre del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 25 d'octubre del 2016, el Compte General i els Comptes Anuals auditats de l'exercici 2015, que s'adjunten com a annex 1.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 16 de novembre del 2016)

1.  S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Manel Milà Vidal com a representant del Consell a la Comissió Assessora d'Innovació de la UPF.

2. S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Salvador Garcia Ruiz com a president de la Comissió de Promoció del Consell, en substitució del Sr. Manel Milà Vidal.

3. S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Jordi Marín Puigpelat com a membre de la Comissió Econòmica del Consell.

4. S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Ezequiel Navarro Pérez com a membre de les Comissions Acadèmica i Econòmica del Consell.

5. S'aprova, per unanimitat, la designació del Dr. Ramon Villanova Fortuny, vicerector de Comunitat Universitària, com a membre de la Comissió Econòmica del Consell.