Sessiˇ del Plenari del Consell Social de 2 de marš del 2017

Acords

 

Ratificació de l'acord relatiu a l'autorització del Capítol 1 del Pressupost
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017 )

S'acorda, per unanimitat, la ratificació de l'acord de la Comissió Econòmica del 28 de febrer del 2017, de presa de coneixement de les actuacions vinculades a l'acord de 20 de desembre del 2016 del Govern de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l'autorització del Capítol 1 de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb l'informe realitzat pel gerent i tramès pel rector al Consell Social, amb data 28 de febrer del 2017, que s'adjunta com a annex 1.

Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vistos els acords de la Comissió Acadèmica de 28 de juliol del 2016 i de 23 de febrer del 2017, la modificació de la programació universitària, que s'adjunta com a annex 2.

Autorització de la modificació de la concessió administrativa d'ús privatiu del solar del carrer Wellington núm. 28-30
(Data de publicació dels acords:23 de març del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de 28 de febrer del 2017, l'autorització de la modificació de la concessió administrativa d'ús privatiu del solar del carrer Wellington núm. 28-30 atorgada a la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l'Alzheimer, en el sentit d'incloure-hi la prestació i la gestió de serveis per part de la UPF i fer constar l'existència d'una limitació permanent de la concessió, consistent en considerar que una de les vies d'evacuació de la planta baixa de l'edifici Mercè Rodoreda 24 tindrà sortida al carreró paral·lel al carrer Wellington, a través d'uns espais en planta baixa no construïts, inclosos en la concessió feta a la Fundació Pasqual Maragall d'acord amb les clàusules complementàries del plec de clàusules reguladores d'aquesta concessió demanial i que consten com a annex 3.

Ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'any 2017
(Data de publicació dels acords:23 de març del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del 28 de febrer del 2017, la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'any 2017, en els termes previstos en l'Acord de la Comissió Executiva del CSUC de l'1 de desembre del 2016, que s'adjunta com a annex 4.

Designació de membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords:23 de març del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, la designació del Sr. Ezequiel Navarro Pérez com a representant del Consell Social a la Comissió de Qualitat de la Universitat.

2. S'acorda, per unanimitat, la designació del Dr. José Luis Martí Marmol, vicerector per a l'Organització i el Projecte Acadèmic, com a membre de la Comissió Acadèmica, en substitució de la Dra. Louise Mc Nally Seifert.

3. S'acorda, per unanimitat, la designació del Dr. Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca i Doctorat, com a membre de la Comissió Econòmica, en substitució del Dr. Ángel Lozano Solsona.

4. S'acorda, per unanimitat, la designació de la Dra. Maria Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la Internacionalització i les Relacions Internacionals, com a membre de la Comissió de Promoció, en substitució del Dr. Josep Ferrer Riba.

Aprovació de l'edició 2017 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

S'acorda, per unanimitat, aprovar l'edició 2017 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària.

De conformitat amb l'acord d'aprovació del pressupost d'aquest Consell, amb data 20 de desembre del 2016, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 24 de gener del 2017, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d'aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2017.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.