Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 9 de maig del 2017

 

Acords

Autorització de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 7 de juliol del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 26 d'abril del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del servei de mediació d'assegurances per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

     4.500,00 €

EXEMPT

    4.500,00 €

2018

     9.000,00 €

EXEMPT

    9.000,00 €

2019

     4.500,00 €

EXEMPT

    4.500,00 €

   TOTAL             18.000,00 €        EXEMPT       18.000,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.60, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 26 d'abril del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de seqüenciació de transcriptomes sencers de 70 mostres d'ARN de ratolins per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

   30.000,00 €

EXEMPT

  36.300,00 €

2018

   10.000,00 €

EXEMPT

  12.100,00 €

2019

   10.000,00 €

EXEMPT

  12.100,00 €

   TOTAL           50.000,00 €       EXEMPT          60.500,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 640.90, corresponent al segment PR11116.

Aprovació de preus per als cursos del Trimestre d'Estiu
(Data de publicació dels acords:7 de juliol del 2017 )

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 2 de maig del 2017, els preus per als cursos del Trimestre d'Estiu, en els termes següents:

Col·lectiu

Preu

Estudiants de la UPF

Preu del crèdit de la seva titulació[1]

Estudiants externs a la UPF

Una assignatura: 900 €

Dues assignatures: 1.450 €

Tres assignatures: 1.500 €

[1] Segons els imports previstos al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats publiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs corresponent.

Aprovació de preus de matrícula de  màster, cursos de postgrau
(Data de publicació dels acords:7 de juliol del 2017)

1.S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 25 d'abril, el preu de matrícula del màster internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS), 6a. edició, organitzat pel Departament de Comunicació, per al curs acadèmic 2017-2018, per un import de 3.000 €.

2. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 25 d'abril del 2017, el preu de matrícula, per al curs acadèmic 2017-2018, del curs de postgrau online en SEO i SEM, 1a. edició, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), per un import de 2.150 €.

Aprovació de la RLT
(Data de publicació dels acords:7 de juliol del 2017)

S'aproven, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, que s'adjunten com a annex 1.