Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 28 de febrer del 2017

Acords

Aprovació de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 22 de febrer del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del manteniment de llicències i el servei de suport al programari de gestió dels centres de suport a l'usuari de la Universitat, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

   16.000,00 €

3.360,00 €

  19.360,00 €

2018

   32.000,00 €

6.720,00 €

  38.720,00 €

2019

   16.000,00 €

3.360,00 €

  19.360,00 €

TOTAL     64.000,00 €  13.440,00€    77.440,00 € 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 216.00, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 22 de febrer del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del manteniment de llicències i el servei de suport al programari de gestió del portal web de la Universitat, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

   29.000,00 €

  6.090,00 €

  35.090,00 €

2018

   58.500,00 €

12.285,00 €

  70.785,00 €

2019

   70.500,00 €

14.805,00 €

  85.305,00 €

2020

   35.250,00 €

  7.402,00 €

  42.652,00 €

TOTAL         193.250,00 €  40.582,00 €   233.832,00 € 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 216.00, corresponent al segment general.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 22 de febrer del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació de la prestació del servei de migració de l'actual Gestor d'Identitat (IdM de Sun), a una solució que utilitzi les llicències del software Oracle (OIM) existents a la Universitat, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

64.971,47 €

 13.644,01 €

  78.615,48 €

2018

27.844,91 €

  5.847,43 €

  33.692,34 €

TOTAL   92.816,38 €   1  9.491,44€   112.307,82 € 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.64, corresponent al segment general.

4. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 22 de febrer del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació del servei de suport i entrenament per al processament de senyal EEG en temps real en circuits "close-loop", per al grup de recerca multisensorial (MRG) de la Universitat, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2017

   4.500,00 €

    945,00 €

    5.445,00 €

2018

 11.500,00 €

 2.415,00 €

  13.915,00 €

TOTAL  16.000,00 €    3.360,00€    19.360,00 € 

El servei es financia amb càrrec del projecte "MNeuronic - A Mneumonic system based on stimulation-free Neuroimaging" ERC Proof of concept Grant 2016 (EC numerc 727595)" (PR 13916) i el codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 640.90.

Aprovació de les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG per al 2017
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 17 de febrer del 2017, les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG per al 2017 (Proteòmica i Citometria de Flux) que no estaven incloses en les tarifes aprovades en el marc del pressupost de la UPF2017, en els termes previstos en el document que s'adjunta com a annex 4.

Aprovació del preu dels cursos del Campus Júnior per a l'any 2017
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 15 de febrer del 2017, el preu dels cursos del Campus Júnior per a l'any 2017, en 110 euros per curs.

Aprovació del cobrament d'un import de 30 euros per a les sol·licituds de preinscripció per a la convocatòria d'accés i admissió a ensenyaments oficials de grau dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea
(Data de publicació dels acords:  23 de març del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 15 de febrer del 2017, l'aplicació del cobrament d'un import de 30 euros per a les sol·licituds de preinscripció per a la convocatòria d'accés i admissió a ensenyaments oficials de grau dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea, amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals.

Aprovació de diversos preus de matrícula
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

1. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 17 de febrer, els preus de matrícula del Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals, 18a. edició anual i 29a. bianual per als cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018, per uns imports de 5.950 € i 2.975 €/any, respectivament, organitzats pel Departament de Dret de la UPF amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB.

2. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 17 de febrer del 2017, els preus de matrícula, per al curs 2017-2018, dels nous títols propis organitzats per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC) següents:

Curs

Preu

 

Màster i Diploma de Postgrau en Dret Penal Econòmic i Compliance (2017-2019)

Máster en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital. (Bienes Comunes, Gobernanza y Comunicación (2017-2018)

 

Màster en Gestió d'Esdeveniments i Protocol (2017-2018)

 

Màster en Gestió i Creació de Continguts Audiovisuals (2017-2018

 

Diploma de Postgrau en Osteopatia Ginecológica i Obstètrica (2017-2018)

 

Màster i Diploma de Postgrau en Dret de Danys i de l'Assegurança (2017-2019)

 

16.000€

 

7.800€

 

9.100€

 

8.500€

 

3.730€

 

 

16.000€

3. S'acorda, per unanimitat, modificar els preus aprovats per la Comissió, amb data 25 d'octubre del 2016, dels màsters en Periodisme Cultural, en Periodisme Esportiu, en Periodisme Polític i Internacional i en Salut Pública i del Curs de Postgrau en Compliance, pels nous imports següents:

Curs

Preu

Màster en Periodisme Cultural

Màster en Periodisme Esportiu

Màster en Periodisme Polític i Internacional

Màster en Salut Pública

Curs de Postgrau en Compliance

8.100 €

8.100 €

8.100 €

3.000 €

3.500 €


Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 23 de març del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 22 de febrer del 2017, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, fins al 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016, al professorat funcionari relacionat en el document que s'adjunta com a annex 5.