Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 25 d'octubre del 2016

Acords

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 14 de novembre del 2016)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 19 d'octubre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la pròrroga de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

506.854,71 €

106.439,49 €

613.294,20 €

2018

281.585,95 €

  59.133,05 €

340.719,00 €

TOTAL

788.440,66 €

165.572,54 €

954.013,20 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 19 d'octubre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la concertació de la prestació dels serveis d'assessorament en protecció radiològica, de dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la instal·lació radioactiva de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Import (IVA exclòs)

2017, de gener a desembre

  8.788,64 €

2018, de gener a desembre

  8.788,64 €

    TOTAL

17.577,28 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.90, corresponent al segment general.

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 14 de novembre del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 19 d'octubre del 2016, l'assignació de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió fins el 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016, al professorat relacionat en els annexos següents:

Annex I: Mèrits de recerca al professorat contractat

Annex II: Mèrits de docència al professorat funcionari i contractat

Annex III: Mèrits de gestió al professorat funcionari i contractat.

Aprovació de preus de matrícula
(Data de publicació dels acords: 14 de novembre del 2016) 

1. S'aproven, per unanimitat, els preus de matrícula de la renovació de títols propis de màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau presentats per la Fundació IDEC, per al curs acadèmic 2017-2018, que es relacionen en el document que s'adjunta com a annex 2.

2. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 20 d'octubre del 2016, per al curs 2016-2017, els preus de matrícula de les 12es. edicions dels títols propis organitzats per la Facultat d'Humanitats i el Centre d'Estudis Africans i Interculturals següents:

- Diploma universitari de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització: 990 €

- Curs universitari de postgrau en Societats Africanes: 750 €.

3. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 20 d'octubre del 2016, els preus dels títols propis del Programa Online en Terminología, organitzat pel Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge següents:

Preu

- "Máster Online en Terminologia / Online Master in Terminology" (75ECTS), 15a edició, per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

3.610 €

- "Curso de postgrado Online: Fundamentos de la Terminología / Course of Postgraduate Studies: Foundations of Terminology" (15 ECTS), 15a edició, per al curs 2016-2017.

   720 €

- "Diploma de Postgrado Online: Terminología y Necesidades Profesionales / Diplome of postgraduate Studies: Terminology and Professional Needs" (30 ECTS), 15a edició, per al curs 2016-2017.

1.440 €