Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 21 de maig del 2015

Modificació de les tarifes del Servei de Genòmica
(Data de publicació dels acords: 15 de juny del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 24 d'abril del 2015, la modificació de les tarifes del Servei de Genòmica per al 2015, d'acord amb l'informe de la gerència de 22 d'abril del 2015 i el quadre, que s'adjunta com a annex 2.

Aprovació del preu de matrícula d'un màster organitzat per la Fundació IDEC per al 2015-2016
(Data de publicació dels acords:15 de juny del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 4 de maig del 2015, el preu de matrícula del programa del Master in Urban Management (1a. edició), organitzat per la Fundació IDEC per al curs acadèmic 2015-2016, per un import de 12.500€.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 15 de juny del 2015)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de maig del 2015, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2018), per a la contractació del servei de neteja per al conjunt d'edificis dels diferents campus de la Universitat Pompeu Fabra; l'import de sortida de concurs és de 5.196.767,05 €, distribuïts d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Import

IVA 21%

TOTAL amb IVA

2016

1.730.496,93 €

  363.404,36 €

2.093.901,29 €

2017

1.733.135,06 €

  363.958,36 €

2.097.093,42 €

2018

1.733.135,06 €

  363.958,36 €

2.097.093,42 €

TOTAL

5.196.767,05 €

1.091.321,08 €

6.288.088,13 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 227.00.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de maig del 2015, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2018), per a la contractació del servei de monitorització remota 24x7 dels sistemes d'informació de la Universitat Pompeu Fabra, l'import total de sortida del concurs és de 288.000 €, distribuïts d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Import

IVA 21%

TOTAL amb IVA

2015

  40.000,00 €

  8.400,00 €

  48.400,00 €

2016

  96.000,00 €

20.160,00 €

116.160,00 €

2017

  96.000,00 €

20.160,00 €

116.160,00 €

2018

  56.000,00 €

11.760,00 €

  67.760,00 €

TOTAL

288.000,00 €

60.480,00 €

348.480,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 227.64.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de maig del 2015, aprovada per la Comissió en les sessions del 31 de maig i 26 d'octubre del 2011, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2011-2015) per a la contractació dels serveis de diferents agents internacionals per realitzar les tasques detallades al "Description of Work", aprovat per la Comissió Europea, al marc del projecte de recerca núm. 267583 titulat "CompMusic-Computational models for the discovery of the world's music", dirigit pel Dr. Xavier Serra i al qual s'hi afegeixen ara les anualitats (2015-2016) següents:

Anualitat

Importbase

2015 (juliol-desembre)

25.000,00 €

2016 (gener-juny)

25.000,00 €

TOTAL

50.000,00 €

 

Aquesta despesa anirà a càrrec del segment del projecte CompMusic amb codi PR03711 i, concretament, a clau econòmica 640, estant garantida pel finançament concedit pel European Research Council.