Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social 21 d'abril del 2016

Acords

Aprovació de les tarifes dels cursos de l'Aula d'Estiu i Campus Júnior per al 2016
(Data de publicació dels acords: 27 de maig del 2016)

1. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 18 d'abril del 2016, les tarifes dels cursos de l'Aula d'Estiu per a l'any 2016, amb els imports següents:

Tipus de curs

Preu

Cursos corresponents a titulacions de grau de coeficient A1

25,27€

Cursos corresponents a titulacions de grau de coeficient B1

35,77€

Cursos corresponents a titulacions de grau de coeficient C1

39,53€

                                 

[1] L'adscripció de les titulacions als diferents coeficients d'estructura acadèmica és la que estableix el Decret 118/2015, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015-2016.

2. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 1 de març del 2016, el preu dels cursos del Campus Júnior per a l'any 2016, en 90 euros per curs.


Aprovació de les tarifes de serveis cientifico-tècnics conjunts UPF-CRG per al 2016

(Data de publicació dels acords: 27 de maig del 2016)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 1 de març del 2016, les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG per al 2016 (Proteòmica i Citometria de Flux) que no estaven incloses en les tarifes aprovades en el marc del pressupost de la UPF2016, en els termes previstos en el document que s'adjunta com a annex 1.


Modificació i aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 27 de maig del 2016)
 

1. S'acorda, per unanimitat, vista l'acord del Consell de Govern de data 13 d'abril del 2016, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació del servei de neteja per al conjunt de Campus i edificis dels diferents campus de la UPF, aprovada per la Comissió en les sessions del 21 de maig del 2015 i de 18 de febrer del 2016, d'acord amb la nova periodificació i imports que es detallen a continuació:

Anualitat

Import

IVA

Total

2016 (2 mesos)

269.263,97 €

    56.545,43 €

325.809,41 €

2017 (12 mesos)

1.615.583,84 €

  339.272,61 €

1.954.856,45 €

2018 (12 mesos)

1.615.583,84 €

  339.272,61 €

1.954.856,45 €

2019 (10 mesos)

1.346.319,87 €

  282.727,17 €

1.629.047,04 €

TOTAL

4.846.751,52 €

1.017.817,82 €

5.864.569,34 €

La despesa anirà a càrrec de l'aplicació econòmica 227.00 del pressupost general de la UPF.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 d'abril del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació consorciada del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2016

  18.939,36 €

  3.977,27 €

  22.916,63 €

2017

  39.984,96 €

  8.396,84 €

  48.381,80 €

2018

  39.984,96 €

  8.396,84 €

  48.381,80 €

2019

  39.984,96 €

  8.396,84 €

  48.381,80 €

TOTAL

138.894,24 €

29.167,79 €

168.062,03 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 216.00, corresponent al segment general.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 d'abril del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2018), per a la contractació del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2016

  21.458,33 €

  4.506,25 €

  25.964,58 €

2017

  51.500,00 €

10.815,00 €

  62.315,00 €

2018

  30.041,67 €

  6.308,75 €

  36.350,42 €

TOTAL

103.000,00 €

21.630,00 €

124.630,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 213.00, corresponent al segment general.