Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 20 de novembre del 2014

Acords

Aprovació dels preus de matrícula de màsters, diplomes i cursos de postgrau
(Data de publicació dels acords:18 de novembre del 2014)

1. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula de la 3a. edició del curs de postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs 2015-2016, amb un import de 1.650 €.

2. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula del màster en Osteopatia en 1a. edició, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), per als cursos 2015-2016 i 2016-2017 i amb un import de 14.214 €.

3. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula del diploma de postgrau en Especialització en Osteopatia del Raquis en 1a. edició, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs 2015-2016 i amb un import de 3.900 €.

4. S'aprova, per unanimitat, el preu de matrícula del diploma de postgrau en Gestió Clínica en Oncologia Mèdica en 1a. edició, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs 2014-2015 i amb un import de 2.325€.

Aprovació de les gratificacions per col·laborar en activitats de captació de futurs estudiants
(Data de publicació dels acords:18 de novembre del 2014)

S'acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector amb data 12 de novembre del 2014, aprovar les gratificacions per col·laborar en activitats de captació de futurs estudiants, d'acord amb el document, que s'adjunta com a annex 1.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords:18 de novembre del 2014)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, l'aprovació de l'autorització de despesa de caràcter pluriennal (2015-2017), per a la contractació de la renovació de la llicència d'ús de productes Microsoft, amb les anualitats següents:

Aplicació econòmica: 216.00

Adjudicació del contracte: Procediment obert

Distribució import/anualitats:

Anualitat

Import

IVA 21%

TOTAL amb IVA

2015

42.837,60 €

  8.995,90 €

51.833,50 €

2016

49.977,20 €

10.495,21 €

60.472,41 €

2017

60.686,60 €

12.744,19 €

73.430,79 €

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2017) per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Comissió en la sessió del 10 de juliol del 2014, ara amb les anualitats (2015-2018) següents:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2015

219.22

53.460,00 €

11.226,60 €

64.686,60 €

(abril-desembre)

2016

219.22

71.280,00 €

14.968,80 €

86.248,80 €

(gener-desembre)

2017

219.22

71.280,00 €

14.968,80 €

86.248,80 €

(gener-desembre)

2018

219.22

17.820,00 €

  3.742,20 €

21.562,20 €

(gener-març)

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2017) per a la contractació del servei de manteniment preventiu (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc), el manteniment correctiu (avaries) i l'atenció a les avaries 24 hores, dels equips d'alimentació ininterrompuda de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Comissió en la sessió del 10 de juliol del 2014, ara amb les anualitats (2015-2018) següents:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2015

213.00

37.500,00 €

  7.875,00 €

45.375,00 €

(març-desembre)

2016

213.00

45.000,00 €

  9.450,00 €

54.450,00 €

(gener-desembre)

2017

213.00

45.000,00 €

  9.450,00 €

54.450,00 €

(gener-desembre)

2018

213.00

  7.500,00 €

  1.575,00 €

  9.075,00 €

(gener-febrer)

4. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2014-2016) per a la contractació del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Comissió en la sessió del 10 de juliol del 2014, ara amb les anualitats (2015-2017) següents:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2015

219.20

  75.312,00 €

15.815,52 €

91.127,52 €

(abril-desembre)

2016

219.20

100.416,00 €

21.087,36 €

121.503,36 €

(gener-desembre)

2017

219.20

100.416,00 €

21.087,36 €

121.503,36 €

(gener-desembre)

5. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2014-2016) per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Comissió en la sessió del 10 de juliol del 2014, ara amb les anualitats (2015-2017) següents:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2015

213.00

631.790,00 €

132.675,90 €

764.465,90 €

(març-desembre)

2016

213.00

758.148,00 €

159.211,08 €

917.359,08 €

(gener-desembre)

2017

213.00

189.537,00 €

  39.802,77 €

229.339,77 €

(gener-març)

6. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, la pròrroga de la despesa de caràcter pluriennal (2014-2016) per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Comissió en la sessió del 10 de juliol del 2014, ara amb les anualitats (2014-2015) següents:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2014

213.00

  56.858,33 €

11.940,25 €

68.798,58 €

(desembre)

2015

213.00

113.716,67 €

23.880,50 €

137.597,17 €

(gener-febrer)

Aprovació de complements addicionals per mèrits de docència o de gestió
(Data de publicació dels acords:18 de novembre dle 2014)

S'aprova, per unanimitat, en aplicació del que disposa l'apartat 1 de l'article 7 del Decret 405/2006, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de novembre del 2014, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió, al professorat relacionat en els annexos següents:

Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2013, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2014, al professorat funcionari i contractat.

Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2013, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2014, al professorat funcionari i contractat.