Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 20 de marš del 2014

Acords

Aprovació de les tarifes per al  Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)
(Data de publicació dels acords:31 de març del 2014)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 6 de febrer del 2014, les tarifes i diversos descomptes dels preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) per al curs 2014-2015, en els termes previstos en el document que s'adjunta com a annex 1.

Aprovació dels preus de matrícula de cursos de postgrau
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2014)

S'aproven, per unanimitat, per al curs 2014-2015, els preus de matrícula dels nous cursos de postgrau organitzats per l'Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs 2014-2015, següents:

- Compliance:                                          2.850 €
- Finances Internacionals:                         1.290 €
- Governança dels Consell d'Administració:   1.590 €

Aprovació d'una retribució addicional per al personal Docent Investigador
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2014)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de març del 2014, l'assignació d'una retribució addicional al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que presti serveis a la Universitat Pompeu Fabra, i que, a l'ampara de l'article 17.2 de la Llei 12/2011, de l'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, efectuï tasques de director o directora d'un centre CERCA, de la ICREA, d'altres centres de recerca, d'instal·lacions científiques o de programes o projectes científics que s'hi desenvolupin.

L'import d'aquesta retribució serà el que s'acordi en el corresponent conveni que subscrigui la Universitat amb el centre de recerca, el qual haurà de compensar la universitat.

Aprovació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2014)

S'aprova, per unanimitat, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006 i vist l'acord del consell de Govern de data 12 de març del 2014, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, fins al 31 de desembre del 2012, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2013, al professorat contractat següent:

Nom         Cognoms                 1r. any    Darrer any        Categoria

Elisabeth   Miche Comerma      1994          2006          Professor Lector

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 31 de març del 2014)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de març del 2012, l'aprovació de l'autorització de despesa de caràcter pluriennal (2014-2015), per a la contractació de l'ampliació del contracte del servei de neteja de l'edifici docent del campus del mar, amb les anualitats següents:

Any

Import

IVA 21%

TOTAL

2014 - 8 mesos

30.014,48 €

  6.303,04 €

36.317,52 €

2015 - 12 mesos

45.021,72 €

  9.454,56 €

54.476, 28 €

Total

75.036,20 €

15.757,60 €

90.793,80 €

L'import d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 227.00

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de març del 2012, l'aprovació de l'autorització de despesa de caràcter pluriennal (2014-2017), per a la contractació del servei de vigilància i auxiliars de control, per l'operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat, amb les anualitats següents:

Any

Import

IVA 21%

TOTAL

Setembre-Desembre 2014

   353.151,89 €

  74.161,90 €

   427.313,78 €

2015

1.049.644,80 €

220.425,41 €

1.270.070,21€

2016

1.049.644,80 €

220.425,41 €

1.270.070,21 €

Gener-Agost 2017

   696.492,92 €

146.263,51 €

   842.756,43 €

L'import d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 227.10

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 12 de març del 2012, l'aprovació de l'autorització de despesa de caràcter pluriennal (2014-2017), corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2013 i 2014, amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA 21%

TOTAL

observacions

2014

29.500 €

  6.195 €

36.695 €

 

2015

29.500 €

  6.195 €

36.695 €

Revisable IPC

TOTAL

59.000 €

12.930 €

71.390 €

  

La reserva de crèdit corresponent es formalitzarà en la partida 227.60 assessorament i consultories corresponent al segment general.