Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 19 de desembre del 2016

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la despesa que comporta, que s'adjunten com a annex 4.

Modificació del Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

S'acorda, per unanimitat, informar favorablement la proposta de modificació del Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, que s'adjunta com a annex 5.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 11 de gener del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per al contracte de serveis professionals d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

Observacions

2017

   19.834,71 €

4.165,29 €

  24.000,00 €

abril a desembre

2018

   26.446,28 €

5.553,72 €

  32.000,00 €

Revisable IPC

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.60, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

   IVA

Import Total

2017

16.767,67 €

  3.521,21 €

20.288,88 €

2018

50.300,00 €

10.563,00 €

60.863,00 €

2019

50.300,00 €

10.563,00 €

60.863,00 €

2020

33.533,00 €

  7.041,93 €

40.574,93 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment del sistema de control automatitzat de les instal·lacions dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

109.321,47 €

22.957,51 €

 132.278,98 €

2018

190.530,00 €

40.011,30 €

 230.541,30 €

2019

196.881,00 €

41.345,01 €

 238.226,01 €

2020

200.056,50 €

42.011,87 €

 242.068,37 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

4. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives per a la Universitat Pompeu Fabra. Atès que el contracte actual contempla la possibilitat de dues pròrrogues anuals, aquest es prorrogarà per un període de 12 mesos, de 1 de febrer del 2017 a 31 de gener del 2018, d'acord amb la distribució següent:

L'import total de sortida de la part fixa del contracte i les seves anualitats són les següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

93.500,00 €

19.635,00 €

113.135,00 €

2018

8.500,00 €

1.785,00 €

10.285,00 €

Total

102.000,00 €

21.420,00 €

123.420,00 €

L'import total de sortida de la part variable del contracte i les seves anualitats són les següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

82.500,00 €

17.325,00 €

99.825,00 €

2018

7.500,00 €

1.575,00 €

9.075,00 €

Total

90.000,00 €

18.900,00 €

108.900.00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

5. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2016, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de disseny, construcció, muntatge i desmuntatge de l'estand de la Universitat Pompeu Fabra al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

26.900,00 €

5.649,00 €

32.549,00 €

2018

20.000,00 €

4.200,00 €

24.200,00 €

2019

20.000,00 €

4.200,00 €

24.200,00 €

TOTAL

66.900,00 €

14.049,00 €

80.949,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.90, corresponent al segment general.