Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 19 de novembre del 2015

Acords

Aprovació del preu de matrícula de cursos de diplomes i cursos de postgrau organitzat per l'Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs acadèmic 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016  )

S'aproven, per unanimitat, els preus de matrícula de les propostes de renovació de màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau presentades per l'Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs acadèmic 2016-2017, que s'adjunten com a annex 1.

Aprovació d'imports addicionals per despeses d'impagament de matrícula
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016  )
 

S'acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 19 de novembre del 2015, l'aprovació d'imports addicionals per despeses d'impagament de matrícula següents:

1. Els estudiants que no abonin els imports de matrícula en els terminis fixats han d'abonar addicionalment a l'import degut les despeses de gestió administrativa.

2. L'import addicional per despeses d'impagament de la matrícula serà l'import resultant d'aplicar un percentatge del 15% cada noranta dies naturals mentre no es faci efectiu el pagament pendent.

3. En cap cas, l'aplicació successiva d'imports addicionals per despeses d'impagament no podrà excedir el 60% de l'import pendent.

4. El còmput dels noranta dies naturals serà a partir de la data de venciment del pagament de la matrícula. Es considerarà data de venciment, en el cas de pagaments domiciliats inicialment, la data en què la universitat envia a l'entitat bancària col·laboradora les dades necessàries per al cobrament. En el cas de pagament a realitzar per entitat financera, la data de venciment serà de set dies naturals un cop generat el deute.

Aquest acord s'aplicarà als impagaments que es produeixin, des de la seva aprovació, a les liquidacions generades a partir del curs 2015-2016, sens perjudici de la reclamació per part de la Universitat de tots els imports pendents per liquidacions generades en cursos anteriors que no hagin prescrit.