Sessiˇ de la Comissiˇ Ec˛mica del Consell Social de 18 de febrer del 2016

Acords

Modificació d'una despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 6 d'abril del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 17 de febrer del 2016, la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2018), per a la contractació del servei de neteja per al conjunt de Campus i edificis dels diferents campus de la UPF, aprovada per la Comissió en la sessió del 21 de maig del 2015, d'acord amb la nova periodificació i imports que es detallen a continuació:

Anualitat

Import

IVA

Total

2016

775.000,00 €

162.750,00 €

937.750,00 €

2017

1.550.000,00 €

325.500,00 €

1.875.500,00 €

2018

1.550.000,00 €

325.500,00 €

1.875.500,00 €

2019

775.000,00 €

162.750,00 €

937.750,00 €

TOTAL

4.650.000,00 €

976.500,00 €

5.626.500,00 €

La despesa anirà a càrrec de l'aplicació econòmica 227.00 del pressupost general de la UPF.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 6 d'abril del 2016) 

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 17 de febrer del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips científics LIFE TECHNOLOGIES de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2016

  52.500,00 €

11.025,00 €

  63.525,00 €

2017

  70.000,00 €

14.700,00 €

  84.700,00 €

2018

  70.000,00 €

14.700,00 €

  84.700,00 €

2019

  17.500,00 €

  3.675,00 €

  21.175,00 €

TOTAL

210.000,00 €

60.480,00 €

254.100,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 17 de febrer del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips científics MATACHANA de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2016

  18.750,00 €

  3.937,50 €

  22.687,50 €

2017

  25.000,00 €

  5.250,00 €

  30.250,00 €

2018

  25.000,00 €

  5.250,00 €

  30.250,00 €

2019

    6.250,00 €

  1.312,50 €

    7.562,50 €

TOTAL

  75.000,00 €

15.750,00 €

  90.750,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 17 de febrer del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), per a la contractació com a servei en el núvol de l'Aula Global de la Universitat Pompeu Fabra per al curs acadèmic 2016-2017, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2016

  70.000,00 €

14.700,00 €

  84.700,00 €

2017

  70.000,00 €

14.700,00 €

  84.700,00 €

TOTAL

140.000,00 €

29.400,00 €

169.400,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 216.00, corresponent al segment general.

Aprovació de preus de matrícula
(Data de publicació dels acords: 6 d'abril del 2016) 

1. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 8 de gener del 2016, per al curs 2015-2016, els preus de matrícula de les 11 es. edicions dels cursos organitzats per la Facultat d'Humanitats i el Centre d'Estudis Africans següents:

-Diploma de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització: 990 €

-Curs de postgrau en Societats Africanes: 700 €.

2. S'acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 16 de febrer del 2016, modificar el preu de matrícula del diploma de postgrau en Salut Pública, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua, per al curs 2016-2017, aprovat per la Comissió Econòmica amb data 19 de novembre del 2015, que passa de 3.500€ a 3.000€.

3. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 8 de febrer del 2016, els preus de matrícula, per al curs 2016-2017, dels títols propis organitzats per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC) següents:

Curs

Preu

Màster en Osteopatía

Màster en Administración y Direcció de Servicios Sanitarios

Màster en Quiropràctica

Postgrau en Osteopatia Pediàtrica

Diploma de Postgrau en Gestió del Negoci Global de la Música

Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions

14.334€

7.500€

9.800€

4.180€

4.950€

4.450€

 

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 6 d'abril del 2016) 

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del consell de Govern de data 17 de febrer del 2016, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, fins al 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015, al professorat funcionari relacionat en el document que s'adjunta com a annex 3.