Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 17 de febrer del 2015

Acords

 

Aprovació de les tarifes de serveis Cientifico-tècnics conjunts UPF-CRG
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 6 de febrer del 2014, aprovar les tarifes dels Serveis Científico-tècnics conjunts UPF-CRG (Proteòmica i Citometria de Flux) per al 2015, en els termes previstos en el document que s'adjunta com a annex 1.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

S'acorda, amb un vot en contra, la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la despesa que comporta, que s'adjunta com a annex 2, el qual també incorpora la RLT completa actualitzada.

Informe favorable sobre l'acord de la Comissió Negociadora del Personal d'Administració i Serveis Laborals de les Universitats Públiques Catalanes
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 3 de febrer del 2015, emetre informe favorable sobre l'acord de la Comissió Negociadora del Personal d'Administració i Serveis Laborals de les Universitats Públiques Catalanes de data 10 d'octubre del 2014, que aprova l'aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS laboral recollit al VIè Conveni Col·lectiu, segons la proposta del gerent de 2 de febrer del 2015, que s'adjunta com a annex 3.

Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

S'aprova, per unanimitat, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006 i vist l'acord del consell de Govern de data 4 de febrer del 2015, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, fins al 31 de desembre del 2013, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2014, al professorat funcionari relacionat en el document que s'adjunta com a annex 4.

Aprovació de tarifes del Servei de Carreres professionals per a l'any 2015
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 30 de gener del 2015, aprovar les tarifes del Servei de Carreres professionals per a l'any 2015, segons la proposta del gerent de 28 de gener del 2015, que s'adjunta com a annex 5.

Aprovació de preus de matrícula de màsters, cursos i diplomes de postgrau
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

1.  S'aproven, per unanimitat, per al curs 2014-2015, els preus de matrícula de les 10es. edicions dels cursos organitzats per la Facultat d'Humanitats i el Centre d'Estudis Africans següents:

- Diploma de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització: 990 €

- Curs de postgrau en Societats Africanes: 700 €."

2. S'aproven, per unanimitat, els preus de matrícula de les 2a. i 3a. edicions del diploma de postgrau d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), la Fundación Gaspar Casal-Madrid i el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) per als cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016 i 2015-2016 i 2016-2017, respectivament, per un import de 3.100€, cadascuna de les edicions.

3. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 9 de desembre del 2014, la modificació dels preus de matrícula de màsters de la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), per al curs 2014-2015, aprovats per la Comissió Econòmica de data 23 d'octubre del 2014, amb els nous imports següents:

- Màster en Direcció i Gestió de l'Esport: 9.100 €

- Màster en Màrqueting Digital: 10.500 €

- Màster en Creació de Videojocs: 8.500 €