Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 16 de desembre del 2014

Acords

Aprovació d'una despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords:14 de gener del 2015)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2016) per a la contractació dels serveis professionals d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal, amb les anualitats següents:

 

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2015

227.60

26.446,28 €

  5.553,72 €

32.000,00 €

 

2016

227.60

26.446,28 €

  5.553,72 €

32.000,00 €

Revisable IPC