Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social del dia 15 d'octubre del 2015

Aprovació de preus de matrícula de màster
(Data de publicació dels acords: 30 novembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, els preus de matrícula del Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals, 17a. edició anual i 28a. bianual per als cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017, per uns imports de 5.950 € i 2.975 €/any, respectivament.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF, per als exercicis 2015 i 2016, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL

2016

29.500 €

6.195 €

35.695 €

2017

29.500 €

6.195 €

35.695 €

  

59.000 €

12.390 €

71.390 €

La reserva de crèdit corresponent es formalitzarà en la partida 227.60 assessoraments i consultories, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), per a la contractació dels serveis professionals per realitzar tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL

2016

12.278,00 €

Exempt

12.278,00 €

2017

12.278,00 €

Exempt

12.278,00 €

  

24.556,00 €

Exempt

24.556,00 €

El codi per a la formalització de la reserva de crèdit serà el 227.90 corresponent al segment general.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2016), per a la contractació (pròrroga) dels serveis professionals per a la formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL

2015

8.210,17 €

Exclòs

8.210,17 €

2016

8.210,17 €

Exclòs

8.210,17 €

  

16.420,34 €

Exempt

16.420,34 €

El codi per a la formalització de la reserva de crèdit serà el 227.90 corresponent al segment general.

Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 30 de novembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 14 d'octubre del 2015, aprovar l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015 al professorat contractat següent:

Nom

1r cognom

2n cognom

Des de

Fins a

Categoria

Jordi

Alonso

Caballero

2009

2014

Catedràtic/a Contractat/da

Ester

Blay

Gil

2008

2013

Professor/a Lector/a

José Manuel

Fernández

Fernández

2009

2014

Professor/a Agregat/da

Antoni

Ivorra

Cano

1999

2004

Professor/a Agregat/da

Antoni

Ivorra

Cano

2005

2010

Professor/a Agregat/da

Romain

Lachat

 

2004

2009

Professor/a Agregat/da

Maria Carmen

Marcos

Mora

2009

2014

Professor/a Agregat/da

Arcadi

Navarro

Cuartiellas

2009

2014

Catedràtic/a Contractat/da

Eulalia

Nualart

Dexeus

2004

2009

Professor/a Agregat/da

Luis Maria

Ortiz

Gervasi

2009

2014

Professor/a Agregat/da

Ruth

Rodríguez

Martínez

2008

2013

Professor/a Lector/a

Antoni

Rubí

Puig

2009

2014

Professor/a Lector/a

Antonio Luis

Serrano

Sánchez

2009

2014

Professor/a Agregat/da

Rubén

Vicente

García

2008

2013

Professor/a Lector/a