Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 14 de desembre del 2015

Acords

Assignació de  complements  addicionals per mèrits de docència
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2016)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 9 de desembre del 2015, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015 al professorat funcionari i contractat.

Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015 al professorat funcionari i contractat.