Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 14 de juliol del 2015

Acords

Aprovació de preus de màster, cursos i diplomes de postgrau
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015)

1. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 8 de juliol del 2015, els preus del programa online en Terminologia, organitzat per l'Institut de Lingüística Aplicada, per al període 2015-2017, amb les titulacions i els imports següents:

Titulació

Preu

Màster online en Terminologia

3.610 €

Curs de postgrau online: Fonaments de la Terminologia

   720 €

Diploma de postgraU online: Terminologia i Necessitats Professionals

1.440 €

Taller I: Metodologia del Treball en Terminologia

   700 €

Taller II: Problemes en el Treball Terminològic

   350 €

Taller III: Gestió de la Terminologia en Memòries de Traducció

    350 €

Taller IV: Neologia

   350 €

Memòria del màster (TFM)

    500 €

2. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 8 de juliol del 2015, el preu del màster internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals, 4a. edició, organitzat pel Departament de Comunicació per al curs 2015-2016, per un import de 3.000 euros.

Acord d'assignació del coeficient d'estructura docent B als crèdits de matrícula del programa de Grau Obert
(Data de publicació dels acords:16 de setembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector, amb data 7 de juliol del 2015, l'assignació del coeficient d'estructura docent B als crèdits de matrícula que han d'abonar els estudiants del programa de Grau Obert fins que siguin admesos al grau de destinació.

Així mateix, la incorporació dels crèdits cursats al programa de Grau Obert al grau de destinació no implicarà cap cost addicional per a l'estudiant.

Aprovació dels preus dels ensenyaments de grau per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015 )

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector, amb data 7 de juliol del 2015, els preus dels ensenyaments de grau per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents que, segons el coeficient d'estructura docent que correspongui a cada titulació, tindrà els imports per crèdit que figuren a continuació per al curs acadèmic 2015-2016:

- Ensenyaments amb coeficient d'estructura docent A: 110,99€

- Ensenyaments amb coeficient d'estructura docent B: 139,32€

- Ensenyaments amb coeficient d'estructura docent C: 156,67€.

Aprovació de les bonificacions sobre preus de màsters universitaris per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords:16 de setembre del 2015)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 7 de juliol del 2015, les bonificacions del 20% i del 17% sobre el preu de 65,87€ per als estudiants de nacionalitat espanyola o de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein o bé per a estudiants amb residència de llarga durada a Espanya, per al curs acadèmic 2015-2016, d'acord amb el document que s'adjunta com a annex 2.

Aprovació de tarifes per a la prestació de diversos serveis
(Data de publicació dels acords:16 de setembre del 2015)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 11 de juny del 2015, les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, els ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques i les presentacions corporatives per al curs 2015-106, amb els imports següents:

Àmbit

Concepte

Tarifa

Estada en pràctiques

Gestió del conveni

10% de l'import total net de l'ajut rebut per l'estudiant amb un mínim de 250€ + IVA (per estudiant)

Renovació o modificació del conveni per augment d'hores dins del mateix curs acadèmic

150€ + IVA

(per estudiant)

Rescissió del conveni de manera injustificada per part de l'estudiant

0€ si es produeix
en els primers 30 dies d'entrada en vigor

Ajuts a l'estudi per a estudiants en pràctiques

Quantitat mínima a percebre per l'estudiant

5€/hora (nets)

Presentacions corporatives

 

150€ + IVA

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 16 de setembre del 2015 )

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 1 de juliol del 2015, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), per a la contractació de l'especialitat de medicina del treball i, en especial, de les actuacions necessàries per a la vigilància i promoció de la salut del personal adscrit als diferents centres de la Universitat, en relació amb els riscos laborals del lloc de treball, per un import total de 152.150,00 € (iva exclòs) i d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Import fix

Import estimat (exàmens de salut)

IVA

TOTAL

2016

30.000,00 €

--

6.300,00 €

36.300,00 €

  

--

46.075,00 €

Exempt

46.075,00 €

2017

30.000,00 €

--

6.300,00 €

116.160,00 €

  

--

46.075,00 €

Exempt

46.075,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 213.00, corresponent al segment general.

Aprovació del calendari de sessions de la Comissió per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords:16 de setembre del 2015)

S'aprova, per unanimitat, el calendari de sessions de la Comissió per al curs 2015-2016, que s'adjunta com a annex6.