Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 12 de juliol del 2016

Acords

  

Aprovació de les tarifes i el pla de descomptes del Servei d'Idiomes (Idiomes UPF) per al curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 29 de juny del 2016, les tarifes i el pla de descomptes del Servei d'Idiomes (Idiomes UPF) per al curs 2016-2017, que s'adjunten com a annex 1.

Aprovació de les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF per al curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 27 de juny del 2016, les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF per al curs 2016-2017, que figuren a la taula següent:

Àmbit

Concepte

Tarifa

Estada en pràctiques

Gestió del conveni

10% de l'import total net de l'ajut rebut per l'estudiant amb un mínim de 250€ + IVA
(per estudiant)

Renovació o modificació del conveni per augment d'hores dins del mateix curs acadèmic

150€ + IVA

(per estudiant)

 

 

Rescissió del conveni de manera injustificada per part de l'estudiant

0€ si es produeix
en els primers 30 dies d'entrada en vigor i l'empresa ho informa dins d'aquests mateixos 30 dies

Ajuts a l'estudi per a estudiants en pràctiques

Quantitat mínima a percebre per l'estudiant

5€/hora (nets)

El gerent de la Universitat podrà trametre, d'acord amb l'article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF aprovada en consell de Govern el 9 de maig del 2012 i modificada per acords del Consell de Govern el 18 de juliol del 2012 i el 20 de març del 2013, l'autorització al rector o rectora per tal que aquest/a eximeixi, s' s'escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l'ajut a l'estudiant d'acord amb les circumstàncies previstes en l'esmentat article.

Aprovació dels preus dels ensenyaments de grau per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'Estat espanyol, per al curs acadèmic 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 30 de juny del 2016, els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2016-2017, per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'Estat espanyol que, segons el coeficient d'estructura docent que correspongui a cada titulació, tindran els imports per crèdit següents:

- Ensenyaments de grau amb coeficient d'estructura docent A: 110,99€

- Ensenyaments de grau amb coeficient d'estructura docent B: 139,32€

- Ensenyaments de grau amb coeficient d'estructura docent C: 156,67€.

Aprovació de les bonificacions sobre el preu dels serveis acadèmics per al curs acadèmic 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector, amb data 30 de juny del 2016, les bonificacions sobre el preu de 65,87€, establert en l'apartat 3.1.b) de l'annex del Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017, per als estudiants de nacionalitat espanyola o de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein o bé per a estudiants amb residència de llarga durada a Espanya, per al curs acadèmic 2016-2017, tal com s'adjunta a l' annex 2.

Aprovació del preu dels crèdits per als màsters universitaris per al curs acadèmic 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector, amb data 30 de juny del 2016, un preu de 75 euros per crèdit per als màsters universitaris del curs acadèmic 2016-2017, el qual suposa un increment del 13,9% sobre el preu inicial, per als estudiants estrangers no residents a l'Estat espanyol que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea.

Aprovació del preu de la matrícula del màster internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals, 5a. edició
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 28 de juny del 2016, el preu de matrícula del màster internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals, 5a. edició, un títol propi organitzat pel Departament de Comunicació per al curs 2016-2017, per un import de 3.000 euros.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

1S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació com a subministrament mitjançant arrendament de l'aplicació de gestió de recursos humans de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

110.000,00 €

23.100,00 €

133.100,00 €

2018

110.000,00 €

23.100,00 €

133.100,00 €

2019

115.500,00 €

24.255,00 €

139.755,00 €

2020

115.500,00 €

24.255,00 €

139.755,00 €

TOTAL

451.000,00 €

94.710,00 €

545.710,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 201.30, corresponent al segment general.

2.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei Oracle, de suport a les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents: 

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

  45.000,00 €

  9.450,00 €

  54.450,00 €

2018

  45.000,00 €

  9.450,00 €

  54.450,00 €

2019

  47.250,00 €

  9.922,50 €

  57.172,50 €

2020

  47.250,00 €

  9.922,50 €

  57.172,50 €

TOTAL

184.500,00 €

38.745,00 €

223.245,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 227.64, corresponent al segment general.

3S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació de les llicències de programari ORACLE, per a les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra i el seu manteniment, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Codi  econòmic

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

201.30

35.000,00 €

  7.350,00 €

  42.350,00 €

2017

216.00

24.000,00 €

  5.040,00 €

  29.040,00 €

2018

216.00

24.000,00 €

  5.040,00 €

  29.040,00 €

2019

201.30

36.750,00 €

  7.717,50 €

  44.467,50 €

2019

216.00

25.200,00 €

  5.292,00 €

  30.492,00 €

2020

216.00

25.200,00 €

  5.292,00 €

  30.492,00 €

TOTAL

TOTAL

170.150,00 €

35.731,50 €

  205.881,50 €

4S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips AGILENT TECHNOLOGIES de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

   5.850,00 €

1.228,50 €

  7.078,50 €

2018

  5.850,00 €

1.228,50 €

  7.078,50 €

2019

  5.850,00 €

1.228,50 €

  7.078,50 €

2020

   5.850,00 €

1.228,50 €

  7.078,50 €

TOTAL

23.400,00 €

4.914,00 €

28.314,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

5.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips SINGER INSTRUMENTS de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

   3.650,00 €

  766,50 €

  4.416,50 €

2018

  3.650,00 €

  766,50 €

  4.416,50 €

2019

  3.650,00 €

  766,50 €

  4.416,50 €

2020

  3.650,00 €

  766,50 €

  4.416,50 €

TOTAL

14.600,00 €

3.066,00 €

17.666,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

6.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips Merck Chemicals and Life Science de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

  7.400,00 €

1.554,00 €

  8.954,00 €

2018

  7.400,00 €

1.554,00 €

  8.954,00 €

2019

  7.400,00 €

1.554,00 €

  8.954,00 €

2020

  7.400,00 €

1.554,00 €

  8.954,00 €

TOTAL

29.600,00 €

6.216,00 €

35.816,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

7.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips BECTON DICKINSON de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

  7.100,00 €

1.491,00 €

  8.591,00 €

2018

   7.100,00 €

1.491,00 €

  8.591,00 €

2019

  7.100,00 €

1.491,00 €

  8.591,00 €

2020

  7.100,00 €

1.491,00 €

  8.591,00 €

TOTAL

28.400,00 €

5.964,00 €

34.364,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

8.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips de la Universitat Pompeu Fabra NIKON i SHIMADZU que manté en exclusivitat IZASA SCIENTIFIC, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

  44.800,00 €

  9.408,00 €

  54.208,00 €

2018

  44.800,00 €

  9.408,00 €

  54.208,00 €

2019

  44.800,00 €

  9.408,00 €

  54.208,00 €

2020

  44.800,00 €

  9.408,00 €

  54.208,00 €

TOTAL

179.200,00 €

37.632,00 €

216.832,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general.

9.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de manteniment de diversos equips científics del campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

  87.950,00 €

18.469,50 €

106.419,50 €

2018

  87.950,00 €

18.469,50 €

106.419,50 €

2019

  87.950,00 €

18.469,50 €

106.419,50 €

TOTAL

263.850,00 €

55.408,50 €

319.258,50 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 219.22, corresponent al segment general. L'import màxim del contracte es divideix en vuit lots, segons la relació de l'acord del Consell de Govern a dalt esmentat.

10.  S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 6 de juliol del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

  17.000,00 €

  3.570,00 €

20.570,00 €

2018

  17.000,00 €

  3.570,00 €

20.570,00 €

2019

  17.000,00 €

  3.570,00 €

20.570,00 €

TOTAL

  51.000,00 €

10.710,00 €

61.710,00 €

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 212.00, corresponent al segment general.

Aprovació del calendari de sessions de la Comissió Econòmica del Consell Social per al curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 28 de juliol de 2016)

S'aprova, per unanimitat, el calendari de sessions de la Comissió per al curs 2016-2017, que s'adjunta com a annex 3.