Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social d'11 de juliol del 2017

Autorització d'una despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 31 de juliol del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 5 de juliol del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) per a la contractació d'un portal d'aplicacions virtualitzades per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la distribució per anualitats següent:

Anualitat

Base Imposable

     IVA

    Total

2018

     87.000 €

18.270 €

105.270 €

2019

     87.000 €

18.270 €

105.270 €

TOTAL             174.000 €           36.540 €       210.540 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 201.30, corresponent al segment general.

Aprovació dels preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 31 de juliol del 2017)

S'aproven, per unanimitat, els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'Estat espanyol, d'acord amb la resolució del rector e.f., de data 3 de juliol del 2017, que s'adjunta com a annex 3.

Aprovació de les bonificacions per al curs acadèmic 2017-2018 sobre el preu del crèdit dels màsters universitaris
(Data de publicació dels acords: 31 de juliol del 2017)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 3 de juliol del 2017, les bonificacions, per al curs acadèmic 2017-2018, sobre el preu del crèdit dels màsters universitaris (65,87€), establert en l'apartat 2.1.b) de l'annex del Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, per als estudiants de nacionalitat espanyola o de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein o bé per a estudiants amb residència de llarga durada a Espanya, d'acord amb el document que s'adjunta com a annex 4.

Aprovació del preu per crèdit per als màsters universitaris del curs acadèmic 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 31 de juliol del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f., de data 3 de juliol del 2017, un preu de 85 euros per crèdit per als màsters universitaris del curs acadèmic 2017-2018, per als estudiants estrangers no residents a l'Estat espanyol que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, que iniciïn els seus estudis aquest curs.

Així mateix, s'acorda que als estudiants de segon curs se'ls aplicarà el preu aprovat en el curs acadèmic d'inici dels seus estudis.

Aprovació de les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF per al curs 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 31 de juliol del 2017)

 S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 3 de juliol del 2017, les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF per al curs 2017-2018, que figuren a les taules següents:

Tarifes de gestió dels convenis de les estades en pràctiques

Àmbit

Concepte

Tarifa

Estada en pràctiques

Gestió del conveni

10% de l'import total net de l'ajut rebut per l'estudiant amb un mínim de 250€ + IVA
(per estudiant)

0€ si es produeix una rescissió del conveni de manera injustificada per part de l'estudiant
en els primers 30 dies d'entrada en vigor i l'empresa ho informa dins d'aquests mateixos 30 dies

Renovació o modificació del conveni per augment d'hores dins del mateix curs acadèmic

 

(En el cas de les modificacions, només si l'increment d'hores supera el 40% de les hores inicialment previstes)

150€ + IVA

 

 

Ajut a l'estudi en les estades en pràctiques

Àmbit

Concepte

Tarifa

Quantitat mínima a percebre per l'estudiant

 Quantitat mínima a percebre per l'estudiant

 

6€/hora (nets)Tarifes UPFeina

Àmbit

Concepte

Tarifa

UPFeina

Participació sense estand

Estand bàsic

Estand cantoner/destacat

Patrocinador UPFeina

  600€

1.400€

1.995€

4.200€

El gerent de la Universitat podrà trametre, d'acord amb l'article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF aprovada en consell de Govern el 9 de maig del 2012 i modificada per acords del Consell de Govern el 18 de juliol del 2012 i el 20 de març del 2013, l'autorització al rector o rectora per tal que aquest/a eximeixi, s' s'escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l'ajut a l'estudiant d'acord amb les circumstàncies previstes en l'esmentat article.

Aprovació de preus de matrícula del Màster en Gestió de la Comunicació / Màster of Arts in Communication Management, 1a. Edició
(Data de publicació dels acords: 31 de juliol del 2017)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 3 de juliol del 2017, el preu de matrícula del Màster en Gestió de la Comunicació / Màster of Arts in Communication Management, 1a. edició, organitzat per la Fundació Institut d'Educació Contínua per al curs 2017-2018, per un import de 14.500 euros.