Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 7 de juny del 2016

Acords

  

Aprovació de les tarifes de la visita i catàleg de les obres del patrimoni artístic, arquitectònic i cultural de la UPF
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 31 de maig del 2016, la tarifa per visitar el patrimoni artístic, arquitectònic i cultural de la UPF, així com el preu del catàleg de les obres d'aquest patrimoni, amb els imports següents:

Preu visita:

- Entrada individual: 5 €

- Entrada gratuïta: comunitat universitària UPF, aturats, jubilats i menors de 18 anys

Preu catàleg: 20 € (IVA inclòs)

 

Aprovació de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 25 de maig del 2016, l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació del servei d'assegurances per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2017

112.000,00 €

EXEMPT

112.000,00 €

2018

112.000,00 €

EXEMPT

112.000,00 €

TOTAL

224.000,00 €

EXEMPT

224.000,00 €

 

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és la 224.00, corresponent al segment general.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT)
(Data de publicació dels acords: 29 de juny del 2016)

S'aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la despesa que comporta, que s'adjunten com a annex 1.