Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 28 de juliol del 2016

Acords

Atorgament i denegació de diverses sol·licituds de permanència, progressió i temps parcial
(Data de publicació dels acords: 17 d'octubre del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vista la petició de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica d'informe previ a la resolució de sol·licituds de permanència, progressió i temps parcial, de data 21 de juliol del 2016, emetre els informes següents:

Sol·licituds de continuïtat

NIA

Grau

Informe

182370

Dret

Favorable, condicionat a la matriculació a temps parcial

182385

Dret

Favorable, condicionat a l'acreditació de les circumstàncies exposades

32955

Dret

Favorable

184102

Medicina

No favorable

182685

Rel. Laborals

Favorable, condicionat a l'acreditació de les circumstàncies exposades

 

Sol·licituds de cinquena convocatòria

NIA

Llicenciatura

Informe

54149

Humanitats

Favorable

154024 Economia Favorable