Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 22 de juliol del 2015

 

Acords

Atorgament de progressió de grau, progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 28 de setembre del 2015 )

1. Que en la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 22 de juliol del 2015 la presidència va informar, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de progressió dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable de les sol·licituds de cinquena convocatòria, continuïtat, progressió, modalitat d'estudi a temps parcial, reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial i tercera convocatòria de postgrau dels estudiants que es relacionen en l'annex 2.

3. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a l'acreditació de la vinculació laboral actual, de les sol·licituds de la modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants següents:

NIA

Grau

182809

Comunicació Audiovisual

183041

Comunicació Audiovisual

102943

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (ESCS)

4. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a l'acreditació de la recuperació, de les sol·licituds de continuïtat dels estudiants següents:

NIA

Grau

173839

Dret

174000

Dret

Denegació de cinquenes convocatòries, continuïtat, progressió i modalitat a estudi parcial
(Data de publicació dels acords: 28 de setembre del 2015 ) 

S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució desfavorable de les sol·licituds de cinquena convocatòria, continuïtat, progressió i modalitat d'estudi a temps parcial, dels estudiants que es relacionen en l'annex 3.

Aprovació del calendari de sessions
(Data de publicació dels acords: 28 de setembre del 2015 ) 

S'acorda, per unanimitat, aprovar el calendari de sessions de la Comissió, per al curs 2015-2016, que s'adjunta com a annex 5.