Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 13 de febrer del 2014

Acords

Atorgament de cinquenes convocatòries, continuïtat, progressió de Grau i Diplomatura, tercera convocatoria de Postgrau i estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords:11 març del 2014)

1. La presidència informa, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de cinquena convocatòria i progressió de Grau i de Diplomatura i tercera convocatòria de Postgrau dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions favorables de les sol·licituds de cinquena convocatòria, progressió i modalitat d'estudi a temps parcial de Grau i de Llicenciatura i tercera convocatòria de Postgrau dels estudiants que es relacionen en l'annex 2.

Denegació de progressió d'estudis
(Data de publicació dels acords: 11 març del 2014)
S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions desfavorables de les sol·licituds de progressió de Grau dels estudiants que es relacionen en l'annex 3.